BeZaVa


Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid bij flexwerkers, ook uw verantwoordelijkheid
BeZaVa; wat betekent deze wetswijziging voor u en hoe gaat u hiermee om?

Vanaf 1 januari 2017 wordt u als eigenrisicodrager ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van uw arbeidsongeschikte flexwerkers. Dit betekent voor u een uitgebreider WGA-risico.


Hebt u een WGA-eigenrisicodragersverzekering bij ons?
Geef dan uw aanvullende  gegevens door via het Meldloket.  Wij zorgen dat uw Rabobank u een passend aanbod kan doen voor de aangepaste WGA-verzekering.


Maakt u al gebruik van het Meldloket? Log in op uw Meldloket-omgeving.
Maakt u nog geen gebruik van het Meldloket? Log dan in op het Meldloket.


Wat is BeZaVa?
BeZaVa staat voor de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. De wet BeZaVa is op 1 januari 2013 ingevoerd. De eerste maatregelen werden van kracht in 2013. Vanaf 1 januari 2017 wordt de wetswijziging afgerond.

Hieronder leest u wat deze wet betekent en hoe u hier mee om kunt gaan.


Waarom de wet BeZaVa?
Het beleid van de overheid richt zich op het beperken van de instroom van medewerkers in de wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat uit 2 delen:

• IVA (Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten);
• WGA (de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).


Het gevoerde overheidsbeleid om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen, heeft tot nu toe vooral effect gehad op medewerkers met een vast dienstverband. Het beleid heeft geen effect gehad op de vangnetters:

• Flexwerkers;
• Oproepkrachten;
• Medewerkers met een tijdelijk contract;
• Medewerkers met een nul-urencontract.


Bij ziekte krijgen deze medewerkers, na uit dienst te zijn gegaan, een uitkering op grond van de Ziektewet. Daarna kunnen zij mogelijk instromen in de WGA.


Sinds 2013 focus op vangnetters
Vangnetters vormen meer dan 50% van de totale WGA-instroom. Dat is opvallend, omdat zij maar 20% van de totale beroepsbevolking zijn. De overheid wil met de wet BeZaVa de WGA-instroom verminderen.


Rol van de werkgever
Een werkgever kan voor de instroom in de WGA van vaste werknemers een private WGA eigenrisicodragersverzekering afsluiten. Een andere mogelijkheid is om dit publiek te verzekeren via het UWV.


Eigenrisicodrager WGA: per 1 januari 2017 altijd voor vaste én tijdelijke werknemers

De mogelijkheden:

1. Eigenrisicodrager voor het volledig WGA-risico: vast én flex
Bent u nu al eigenrisicodrager voor uw vaste medewerkers en wilt u dit blijven? Dat kan alleen als u ook eigenrisicodrager voor uw tijdelijke medewerkers wordt. U bent dat dan vanaf 1 januari 2017 dus voor vaste én tijdelijke werknemers.

U moet wel een nieuwe garantieverklaring van een financiële instelling aan de belastingdienst laten verstrekken.


2. Het publieke bestel voor het volledig WGA-risico (vast en flex)
Wilt u niet 10 jaar lang verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van flexwerknemers? Dan is de enige mogelijkheid een publieke verzekering bij het UWV, zowel voor uw tijdelijke als voor uw vaste werknemers. U bent dan geen eigenrisicodrager WGA meer.

Het UWV neemt de uitkeringslasten en re-integratieverplichtingen van u over en brengt daarvoor een gedifferentieerde premie aan u in rekening. U bent dan wel minimaal 3 jaar lang verzekerd bij het UWV. Pas daarna maakt u opnieuw een keuze of u publiek of privaat wilt verzekeren.


3. Keuze om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet
U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. U betaalt in geval van ziekte van tijdelijke werknemers  de Ziektewetuitkering. Daarnaast bent u gedurende de eerste 2 ziektejaren verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke werknemers.

Preventie : tips om ziekteverzuim en de gevolgen daarvan te beperken
Verzekeren kan anders, vindt Interpolis. Wij steken veel energie in het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Want dan helpen we u pas écht. De kennis die wij in huis hebben over de oorzaken en gevolgen van verzuim gebruiken we graag in uw en ons voordeel. Zodat u verzuim kunt voorkomen of beperken.

1. Totaalaanpak preventie en verzuimbeleid
Vanaf 1 januari 2017 bent u verantwoordelijk voor een zieke werknemer. Ook na uitdiensttreding bij een tijdelijk dienstverband. Geef uw tijdelijke werknemer dus net zoveel aandacht als uw vaste werknemers bij het voorkomen en begeleiden van verzuim. Met een totale aanpak van preventie- en verzuimmanagement bespaart u in de toekomst op uw UWV- of verzekeringspremie.


Beperk uw ziekteverzuim met een actief verzuimbeleid voor vaste en tijdelijke werknemers
Zorg voor een veilige, gezonde en schone werkomgeving met een goede sfeer en een acceptabele werkdruk.


Een doelgericht verzuimmanagementbeleid wordt nog belangrijker
Maak goede afspraken binnen uw bedrijf en met uw arbo-arts over het verzuimprotocol.


2. Zorg voor een goede werknemersadministratie
Om verrassingen te voorkomen, is het belangrijk dat u een goed overzicht hebt van uw vaste en tijdelijke werknemers en dat u werknemers die uit dienst gaan volgt. Worden zij binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek, dan kunnen ze toch nog onder uw verantwoordelijkheid vallen wat betreft de ZW- en WGA-lasten.


3. Controleer de opgave van het UWV zorgvuldig
Het gebeurt helaas regelmatig dat het UWV fouten maakt bij de toerekening van de arbeidsongeschiktheidslasten van vaste werknemers. Dit kan ook gebeuren bij de opgave van tijdelijke werknemers en vangnetters.


Hebt u zelf uw administratie op orde, dan is de controle een peulenschil. Komt u in de opgave van het UWV namen tegen die u niet kent, of werknemers die een no-risk-status hebben, neem dan direct contact op met het UWV. Doet u dit niet, dan betaalt u voor deze persoon terwijl dat niet uw verantwoordelijkheid is.


4. Maak een keuze in eigenrisicodragen voor WGA en Ziektewet
Wilt u eigenrisicodrager worden of blijven of wilt u bij het UWV verzekerd blijven of weer worden? Alleen op individueel niveau is in te schatten welke keuze bij uw bedrijf past.

5. Verlies vangnetters niet uit het oog
Vangnetters zonder werkgever ervaren meestal minder druk om te re-integreren en hebben daarvoor ook minder mogelijkheden. Daarom is hun aandeel in de WGA-instroom relatief groot. Door de werkgever financieel verantwoordelijk voor deze groep te maken, hoopt de overheid de WGA-instroom van vangnetters te bepreken.


Wat kunt u doen? Vraag uw arbodienst of specialist verzekeren om advies als een tijdelijke werknemer ziek uit dienst gaat. En houd contact met werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Informeer oprecht hoe het met hen gaat, nodig hen uit in uw bedrijf en ondersteun hen bij de re-integratie.


Beste medicijn: een nieuwe baan
Onderzoek of de vangnetter binnen uw bedrijf op een andere manier aan het werk kan. De beste remedie bij ziekte is nog altijd een baan. Mensen die zonder baan ziek thuis zitten, blijken minder snel te herstellen dan zieken met een baan. Zieken met een baan richten zich vooral op wat ze nog of weer kunnen. En bouwen dat langzaam uit. Zieke werklozen richten zich na een tijd vooral op het ziek zijn en ervaren een hogere drempel om weer aan het werk te gaan.


Risicobeheersing: tijdelijk contract of uitzendkrachten?
Als u vooral werkt met tijdelijke contracten om pieken en dalen in de werkdruk op te vangen, kan een uitzendkracht een slim alternatief zijn. Duurder op korte termijn, maar de loondoorbetaling bij ziekte, de Poortwachter verplichting en het risico op 10 jaar WGA-betaling zijn voor rekening van het uitzendbureau. Handig om daar even bij stil te staan in uw afweging.


Hebt u een WGA-eigenrisicodragersverzekering bij ons?

Geef dan uw aanvullende  gegevens door via het Meldloket.  Wij zorgen dat uw Rabobank u een passend aanbod kan doen voor de aangepaste WGA-verzekering.

Maakt u al gebruik van het Meldloket? Log in op uw Meldloket-omgeving.
Maakt u nog geen gebruik van het Meldloket? Log dan in op het Meldloket.


Heeft u nog vragen over de BeZaVa en de aangepaste WGA-verzekering?
Neem dan contact op met uw Rabobank.