Mijn situatie verandert. Wat moet ik doen?

Een verandering in uw privé- of werksituatie kan gevolgen hebben voor uw pensioen. Hier ziet uw welke gevolgen een verandering kan hebben en of u zelf actie moet ondernemen.

Ik verander van baan

Gaat u naar een andere werkgever?

Dan stopt uw pensioenopbouw via uw oude werkgever. 

 

Is uw pensioen meer dan € 497,27 (2020) per jaar? Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt
Of pensioen meenemen al dan niet gunstig is, is moeilijk van tevoren te zeggen. Pensioen meenemen noemen wij waardeoverdracht.

Bij deze keuze is onder meer van belang:

  • Het soort pensioenregeling dat u heeft;
  • Of er in de oude of nieuwe regeling een toeslagregeling is. En wat de verwachting is voor de toekomstige toeslagen.

Laat u hier vooraf goed over informeren.

 

Geef door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder als u uw pensioen wilt meenemen
U kunt uw pensioen ook bij uw oude pensioenuitvoerder laten staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

Is uw pensioen minder dan € 497,27 per jaar en meer dan € 2 per jaar? Dan gaat het pensioen mee
Wij zorgen ervoor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Wij controleren bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij ons. U hoeft niets te doen.

 

Zeer kleine pensioenen vervallen
Stopte uw pensioenopbouw en is uw pensioen € 2 of minder per jaar? Dan vervalt dit pensioen. Dat staat in de wet.

Ik verlies mijn baan

De pensioenopbouw stopt als u werkloos wordt
Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het eventuele partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt.

Ik word arbeidsongeschikt

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever de eerste 2 jaar van uw ziekte uw loon geheel of gedeeltelijk door. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan komt u na 2 jaar in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) terecht.


Opbouw van pensioen gaat soms door
Bent u arbeidsongeschikt en ontvangt u een WIA- uitkering? Uw pensioenopbouw gaat gewoon door als in uw pensioenregeling premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd. Interpolis neemt dan de betaling van de pensioenpremie over. Dit doet Interpolis op zijn vroegst 104 weken na de 1e ziektedag. De 1e ziektedag moet wel tijdens de deelneming aan de pensioenregeling bij Interpolis zijn geweest. Het ligt aan de mate van uw arbeidsongeschiktheid en aan de voorwaarden in uw pensioenregeling hoeveel premie Interpolis betaalt.


Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) gelden andere regels
U krijgt als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van de overheid meestal geen geld als u arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenopbouw kan gewoon doorgaan als u in uw pensioenregeling premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid verzekerde. Het ligt aan de mate van uw arbeidsongeschiktheid en aan de voorwaarden in uw pensioenregeling hoeveel premie Interpolis betaalt.


Meer informatie over de WIA vindt u op www.uwv.nl

Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt.

Ik ga trouwen of een geregistreerd partnerschap aan

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Partnerpensioen is het pensioen voor uw partner als u overlijdt. Vindt u dat het partnerpensioen onvoldoende geregeld is? Zorg dan dat u iets extra’s regelt.


U hoeft uw partner niet aan te melden
De Basisregistratie Personen (BRP) geeft aan Interpolis huwelijken door. En geregistreerd partnerschappen. U hoeft dus niet zelf een partner aan te melden.


Geef ons wel door als u in het buitenland trouwde
De Basisregistratie Personen wordt niet buiten Nederland gebruikt. In het buitenland geregistreerde huwelijken moet u wel schriftelijk doorgeven aan Interpolis. Neem hiervoor contact op met uw werkgever.

Samenwonen

Uw partner heeft niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen. Soms moet u bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Kijk voor de voorwaarden in uw pensioenreglement.

Ik ga scheiden of mijn geregistreerd partnerschap beëindigen

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moet u vastleggen in het scheidingsconvenant. Informeer ons over deze afspraken als dit gevolgen heeft voor uw pensioen.


Voor samenwoners gelden andere regels
Het  recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden kunnen zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.


Uw ex-partner heeft ook recht op een deel van het partnerpensioen
Bouwt u partnerpensioen op? Dan heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u ons wel informeren.  Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen na het stoppen van de samenwoning.

Ik verhuis naar het buitenland

Geef ons door als u gaat verhuizen naar het buitenland.
Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl. Ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren.