Jaarcijfers 2019 Interpolis Zorg

Jaarcijfers 2019: basiszorgverzekering nog verlieslatend en lagere inzet kapitaal voor niet- kostendekkende premie 2020
Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van Interpolis toe behoren, heeft over 2019 een positief resultaat van 63 miljoen euro behaald. Ons resultaat over 2019 is 66 miljoen euro lager in vergelijking met 2018. Dit is vooral het gevolg van een negatieve ontwikkeling van de zorgkosten en afrekeningen over oude jaren. In 2019 werd dit onder andere veroorzaakt door hogere zorgkosten voor Medisch Specialistische Zorg voor het schadejaar 2016 dan voorzien. In het resultaat oude jaren in 2018 was een gunstige ontwikkeling van zorgkosten voor oude jaren zichtbaar voor Medisch Specialistische Zorg, Farmacie en GGZ met name voor schadejaar 2017. De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie op de basiszorgverzekering is in 2019 4 miljoen euro lager dan in 2018.

Besteding premiegeld
Met zo’n 5 miljoen verzekerden heeft Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2019 14,1 miljard euro omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (13,6 miljard euro) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen 475 miljoen euro. Deze zijn lager dan een jaar geleden en wordt in belangrijke mate verklaard door lagere reorganisatielasten en de integratie van Zilveren Kruis met De Friesland, waardoor systemen en processen geharmoniseerd zijn en het aantal medewerkers is afgenomen. Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van 23 miljoen euro behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 158% en daarmee 7 procentpunt hoger dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg door het positieve resultaat over 2019 en de positieve ontwikkelingen in de herwaarderingsreserve als gevolg van de stijgende beurskoersen. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Wij houden meer reserves aan dan het minimaal noodzakelijke. Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje.
Meer zorg uit elke euro premie
We blijven kijken naar mogelijkheden om meer zorg uit elke euro premie te halen. Door zelf efficiënter te werken, maar ook door samen te werken met zorgverleners en het stimuleren van een gezonde leefstijl van verzekerden. Mooie voorbeelden hiervan zijn:
  • Het programma Zorg voor jezelf waarmee we aandacht vragen voor burn-out gerelateerde klachten. In dit programma zoeken we samen met experts, ervaringsdeskundigen en klanten naar welke factoren een rol spelen bij het ervaren van toenemende druk. En bieden we oplossingen om deze druk weg te nemen of te verminderen.
  • Zorgverlening mogelijk maken tegen minimale administratieve lasten, waarbij zorg betaalbaar is en voldoet aan professionele normen voor kwaliteit.

Bekijk het jaarverslag Achmea Zorgverzekeringen 2019

Bekijk de jaarcijfers Basisverzekering 2019