inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearfacebookflaghashtaglinkedininline/loginlogo_labinline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchaanmeldeninline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubetagtwitterwhatsapp

Wat is het medicijnbeleid van Interpolis?

Het medicijnenbeleid van Interpolis is er op gericht om goede afspraken over medicijnen te maken, waardoor de zorgkosten minder hard stijgen zonder dat de kwaliteit van zorg afneemt. De basis voor dit beleid ligt in een aantal verschillende contracten die we sluiten met apothekers. We kennen 2 verschillende type contracten, het IDEA-contract en het contract met preferentiebeleid. Hieronder leggen we uit wat deze contracten inhouden.

Onze afspraken met apothekers

Optie 1: Apotheker met IDEA-contract
IDEA staat voor Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apothekers. De apotheker levert medicijnen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden. Zijn er van een medicijn meerdere identieke, onderling vervangbare varianten met dezelfde werkzame stof? En bestaat er geen medische noodzaak voor 1 van deze varianten? Dan bepaalt de apotheker welk merkmiddel hij verstrekt. U krijgt dit medicijn vergoed. Als u een ander merkmiddel wilt dan wat de apotheker verstrekt, zonder dat daar een medische noodzaak voor is, krijgt u het middel niet vergoed. Er zijn ook medicijnen die uniek zijn. Deze medicijnen zijn nog onder patent en mogen nog niet door andere farmaceutische fabrikanten worden nagemaakt. Als u een dergelijk medicijn nodig heeft, vergoeden wij dit middel.

Optie 2: Apotheker met contract met preferentiebeleid
Preferentie betekent letterlijk voorkeur. Bij gebruik van medicijnen wil dat zeggen dat er (waar het kan) voorkeur is voor lager geprijsde merken van een medicijn. Interpolis kan hierbij (huis)merken ‘aanwijzen’ die voor vergoeding in aanmerking komen. We bepalen voor een aantal middelen dat wanneer medicijnen precies dezelfde werkzame stof bevatten in precies dezelfde hoeveelheden, alleen het goedkoopste (huis)merk vergoed wordt.


De apotheker levert medicijnen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden. Zijn er van een medicijn meerdere identieke, onderling vervangbare varianten met dezelfde werkzame stof? En bestaat er geen medische noodzaak voor 1 van deze varianten? Dan levert de apotheker uitsluitend het middel dat door ons als preferent middel is aangewezen. U krijgt dit medicijn vergoed. Als u een ander medicijn wilt dan het preferente middel zonder dat hier een medische noodzaak voor is, krijgt u het middel niet vergoed. Dit is een overzicht met geneesmiddelen waar meerdere identieke, onderling vervangbare varianten met dezelfde werkzame stof van zijn. In dit overzicht kunt u ook terugvinden wat wij per werkzame stof als preferent middel hebben aangewezen. Er zijn ook medicijnen die uniek zijn. Deze medicijnen zijn nog onder patent en mogen nog niet door andere farmaceutische fabrikanten worden nagemaakt. Als u een dergelijk medicijn nodig heeft, vergoeden wij dit middel.

 
Hoe weet ik om welke middelen het precies gaat?
Die vindt u in de lijst preferente geneesmiddelen. De apotheker weet welke middelen mogen worden afgeleverd, welke voor rekening zijn van ons.

Als het door Interpolis aangewezen medicijn (tijdelijk) niet leverbaar is, is de fabrikant verplicht een alternatief aan te dragen. Voor meer informatie neemt u contact op met de ZorgActief Lijn. Uiteraard worden de apothekers hiervan op de hoogte gebracht.

Optie 3: Apotheker zonder contract met ons
Sommige apothekers hebben ervoor gekozen om geen contract te tekenen. Met deze apothekers zijn dus ook geen afspraken gemaakt. U moet de kosten voor medicijnen en dieetpreparaten bij deze apothekers zelf voorschieten. De nota kunt u daarna bij ons declareren. Ook voor apothekers zonder contract geldt ons preferentiebeleid. Als u een nota indient voor een preferent middel, dan heeft u recht op een (lagere) vergoeding. Deze vergoeding hangt af van uw basisverzekering, zie hiervoor artikel 3.5 uit het Reglement Farmaceutische Zorg. Als u een nota indient voor een niet-preferent middel, dan heeft u uitsluitend recht op deze (lagere) vergoeding als u een kopie van het recept of een verklaring van de huisarts bijvoegt, waaruit de medische noodzaak blijkt voor dit medicijn. Als er geen medische noodzaak kan worden aangetoond, krijgt u het medicijn niet vergoed. Er zijn ook medicijnen die uniek zijn. Deze medicijnen zijn nog onder patent en mogen nog niet door andere farmaceutische fabrikanten worden nagemaakt. Als u een dergelijk medicijn nodig heeft, heeft u recht op (een lagere) vergoeding van dit middel.

Meer informatie over het medicijnenbeleid vindt u in het Reglement Farmaceutische Zorg.

Vergoedingslimiet
Bij alle apothekers (met en zonder contract) geldt dat als voor een groep onderling vervangbare medicijnen een vergoedingslimiet is vastgesteld, u voor een medicijn uit die groep recht heeft op vergoeding tot maximaal de vergoedingslimiet en voor zover er aan eventuele aanvullende vergoedingsvoorwaarden is voldaan.

Wat wordt onder medische noodzaak voor een bepaald medicijn verstaan?

Bij identieke, onderling vervangbare medicijnen vergoeden wij alleen de medicijnen die wij hebben aangewezen, of bij een IDEA-contract het medicijn dat de apotheekhoudende heeft aangewezen. Alleen als er sprake is van medische noodzaak, heeft u recht op vergoeding van een niet-aangewezen medicijn. Er is sprake van medische noodzaak, als het voor u medisch onverantwoord is wanneer u behandeld wordt met het voorkeursmiddel. Dat kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen wanneer de samenstelling, dosering of toedieningsvorm van een medicijn zo bijzonder is, dat er voor u maar één bepaald (merk) medicijn in aanmerking komt.


Op het moment dat de (huis)arts het niet medisch noodzakelijk acht, komt u niet in aanmerking voor vergoeding van dit middel. Als de apotheekhoudende twijfelt over de medische noodzaak, zal de apotheekhoudende dit afstemmen met de voorschrijver van het medicijn. De (huis)arts mag alleen medische noodzaak op het recept noteren, als het medisch onverantwoord is, wanneer u behandeld wordt met het voorkeursmiddel.

Inhouding eigen risico op medicijnen

Voor elk medicijn wordt de laagste prijs die bekend is volgens de openbare prijslijst ingehouden op het eigen risico. Een patiënt heeft dus altijd laagste prijs garantie op de inhouding op het eigen risico. De korting die Interpolis voor klanten afspreekt met apotheken en producenten door grote contracten af te sluiten, verrekenen we via de premie.

Onze voorwaarden bij Geregistreerde geneesmiddelen niet in de basisverzekering

Wij vergoeden vanuit ZorgActief ZonderZorgen de kosten van een beperkt aantal geregistreerde medicijnen en apotheekbereidingen die niet (meer) voor vergoeding in aanmerking komen, omdat ze: niet, of niet meer, of nog niet, in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) zijn opgenomen of als apotheekbereiding zijn uitgesloten van vergoeding.


Voorwaarden

  • Wij moeten u vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.
  • Er is in uw situatie geen vergoedbaar alternatief.
  • Het medicijn wordt gebruikt bij een aandoening die, in combinatie met dat medicijn, voorkomt op een door ons opgestelde lijst.
  • Het medicijn is voorgeschreven door een door ons gecontracteerde medisch specialist of huisarts.
  • Het medicijn moet worden afgeleverd door een door ons gecontracteerde apotheek. Een lijst met gecontracteerde apothekers kunt u downloaden vanaf onze website of bij ons opvragen.
Veelgestelde vragen

Wat zijn de gevolgen van farmaciebeleid van Interpolis? Wij hebben de belangrijkste vragen en antwoorden hieronder voor u op een rij gezet.


1. Waarom heeft Interpolis verschillende contracten gesloten met apothekers?
Door betere afspraken te maken over farmacie (geneesmiddelen, medicijnen etc.) stijgen de zorgkosten minder hard, zonder dat de kwaliteit van zorg afneemt. U kunt kiezen uit apotheken met 2 contracteringsvormen: IDEA en preferentiebeleid. Met behulp van de Zorgzoeker kunt u zien met welke apotheken wij een contract hebben. En u kunt ook zien welke apotheek welk type contract heeft. Belangrijk voor u om te weten is dat u in alle gevallen het medicijn vergoed krijgt dat u medisch gezien nodig heeft. Is er medisch gezien geen voorkeur voor een bepaald merk, dan is er wel een verschil: bij IDEA apotheken bepaalt de apotheker dan welk merk u krijgt, bij apotheken met preferentiebeleid krijgt u het collectief ingekochte merk van Interpolis. Interpolis maakt met de leveranciers van medicijnen de afspraak dat elke apotheek de door Interpolis ingekochte middelen kan leveren.

2. Waarom zijn er verschillende soorten contracten?
Apothekers verschillen. Sommige apothekers kiezen ervoor om zelf medicijnen in te kopen tegen een scherpe prijs, anderen laten dat over aan Interpolis, die dan gezamenlijk voor deze apothekers inkoopt. Van deze verschillende contracten met apotheken merkt u in feite niets. In beide gevallen krijgt u het medicijn waar u medisch gezien het best mee geholpen bent. Bij een apotheker met preferentiebeleid levert de apotheek het medicijn dat collectief door Interpolis voor deze apotheek is ingekocht. Bij een IDEA apotheek krijgt u het merk waar de apotheker gunstige afspraken mee heeft gemaakt. Als u voorkeur heeft, kunt u via de Zorgzoeker kijken met welke apotheken wij een contract hebben.

3. Kan ik mijn geneesmiddelen bij mijn eigen apotheek blijven halen?
U kunt uw geneesmiddelen bij uw eigen apotheek blijven ophalen. Om de betaling zo makkelijk mogelijk af te handelen, zonder dat u hier zelf iets aan hoeft te doen, is het noodzakelijk dat de apotheek een contract met Interpolis heeft gesloten. Of dit voor uw apotheek het geval is kunt u nakijken op de de Zorgzoeker.

4. Hoe weet ik in welke apotheek ik terecht kan voor mijn geneesmiddelen?
U kunt uw geneesmiddelen in elke apotheek ophalen. Om de betaling zo makkelijk mogelijk af te handelen, zonder dat u hier zelf iets aan hoeft te doen, is het noodzakelijk dat de apotheek een contract met Interpolis heeft gesloten. Of dit voor deze apotheek het geval is kunt u nakijken op de Zorgzoeker.

5. Wat moet ik doen wanneer mijn apotheek niet voorkomt op de lijst op de website?
U kunt in dat geval altijd contact opnemen met de apotheek om te vragen of u terecht kan om uw geneesmiddelen op te halen. Wanneer u wilt dat de apotheek de afhandeling van de betaling rechtstreeks met Interpolis regelt, zal de apotheek een contract met Interpolis gesloten moeten hebben. U kunt ook contact opnemen met ons.

6. Kan mijn arts alle geneesmiddelen voorschrijven waarvan hij denkt dat ik deze nodig heb?
Ja dat kan. Interpolis heeft met apothekers afspraken gemaakt over het gebruik van zo veel mogelijk merkloze geneesmiddelen. Deze zijn namelijk aanzienlijk goedkoper dan merkgeneesmiddelen. Wanneer uw arts het desondanks medisch gezien noodzakelijk vindt dat u een merkgeneesmiddel gebruikt, kan hij dit aangeven op het recept. Omdat het merkmedicijn dezelfde werkzame stof heeft als goedkopere alternatieven is de kans hierop uitermate klein. Mocht het toch noodzakelijk zijn dan krijgt u in de apotheek het betreffende merkgeneesmiddel.

7. Heb ik recht op alle geneesmiddelen?
Ja. Interpolis heeft met apothekers afspraken gemaakt over het gebruik van zo veel mogelijk merkloze geneesmiddelen. Deze zijn namelijk stukken goedkoper dan merkgeneesmiddelen. Wanneer uw arts het desondanks noodzakelijk vindt dat u een merkgeneesmiddel gebruikt kan hij dit aangeven op het recept (medische noodzaak). U krijgt dan in de apotheek het betreffende merkgeneesmiddel.

8. Krijg ik nu telkens een ander doosje?
Nee, in principe niet. Door de afspraken die Interpolis heeft gemaakt met de apothekers proberen we het aantal wisselingen zo veel mogelijk te beperken. Het kan voorkomen dat het doosje er anders uitziet omdat het van een andere fabrikant afkomstig is maar dit zal eerder uitzondering zijn dan regel.

9. Wat gebeurt er met mijn eigen risico?
Voor elk medicijn zal de laagste prijs die bekend is volgens de openbare prijslijst ingehouden worden op het eigen risico. Een patiënt heeft dus altijd laagste prijs garantie op de inhouding op het eigen risico. De korting die Interpolis voor haar verzekerden bedingt bij apotheken en producenten van geneesmiddelen door grote contracten af te sluiten, wordt via de premie verrekend.
 
10. Mijn apotheker zegt dat hij ‘geen contract met Interpolis heeft’ en heeft mij een rekening meegegeven. Mag dat? Wat moet ik met deze rekening doen? Moet ik deze rekening zelf betalen?
In principe is dat niet de bedoeling. U kunt dan contact opnemen met onze ZorgActief Lijn. Er is in principe geen reden voor een apotheek om geen contract met Interpolis te sluiten. Interpolis stelt geen onredelijke eisen aan apothekers. De ZorgActief Lijn kan u helpen om toch een oplossing te vinden zodat u geen geld hoeft voor te schieten.

11. Waarom sluit Interpolis met sommige apotheken wel een contract en met andere niet?
Interpolis probeert met zoveel mogelijk apotheken een contract te sluiten. In een dergelijk contract maken wij afspraken met de apothekers over wat wij van hen verwachten. Bijvoorbeeld hoe de zorg aan de verzekerde wordt gegeven en hoe de administratie afgehandeld wordt. Het maken van dergelijke afspraken lukt niet altijd, hierdoor is het dan niet mogelijk een contract te sluiten. Dit zal slechts in uitzonderingsgevallen het geval zijn. Omdat wij in zo’n geval niets kunnen afspreken over wat de apotheek voor u doet willen we liever dat u naar een andere apotheek gaat waar we wel afspraken mee hebben kunnen maken. U krijgt van Interpolis hoe dan ook op een veilige en snelle manier de medicatie waar u recht op heeft.

Wat is het kwaliteitsbeleid medicijnen van Interpolis en Achmea?
Brochures en reglement farmacie