inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Wat verandert er in de langdurige zorg vanaf 2015?
Wijzigingen in de langdurige zorg 
De langdurige zorg is nu geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit verandert per 1 januari 2015! Waarom verandert de langdurige zorg? De huidige AWBZ sluit niet meer aan op de wensen van steeds meer mensen. Ouderen willen bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. Dat kan als de overheid de langdurige zorg anders organiseert. De veranderingen zijn ook nodig om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden. 

Hoe is langdurige zorg nu geregeld? 
Dit is nu geregeld via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wordt betaald door de overheid. Het zorgkantoor regelt dit. Het gaat hier om ondersteuning en zorg voor onder andere chronisch zieken, ouderen, mensen (ook kinderen) met een lichamelijke of een verstandelijke beperking. De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

In 2015 nemen gemeente en zorgverzekeraars gedeeltelijk taken op het gebied van langdurige zorg over. Zo kunnen mensen langer thuis blijven wonen. En blijft de langdurige zorg toegankelijk en betaalbaar.

Welke zorg of taken gaan over naar de zorgverzekeraar 
Vanaf 2015 komt verpleging en verzorging (wijkverpleging) in de basisverzekering. Het gaat om zorg bij de mensen thuis. Dit wordt extramurale zorg genoemd. Zoals bijvoorbeeld wondverzorging of hulp bij het aankleden. Hierbij gaat het niet alleen om het verlenen van zorg, maar ook om het coördineren van zorgvragen, coaching en preventie.  

Ook de intensieve kindzorg komt in de basisverzekering. Dit is zorg voor kinderen met ernstige medische problemen en/of beperkingen. De behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking buiten een instelling valt straks ook onder de basisverzekering. Het gaat hier bijvoorbeeld om zorg gericht op het leren omgaan met de beperking.  

Palliatieve zorg (voor terminale zieken) valt ook onder de basisverzekering per 1 januari 2015. 
Kijk ook voor meer informatie op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Welke zorg of taken gaan over naar gemeenten
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Het gaat hier om taken die vallen onder de Wmo. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die zelfstandig wonen en een beperking of psychische problemen hebben. Zoals bijvoorbeeld ondersteuning en begeleiding waardoor u langer thuis kunt blijven wonen. Zoals bijvoorbeeld dagopvang of huishoudelijke hulp. Iedere gemeente bepaalt zelf hoe ze ondersteuning voor de inwoners regelt. Meer informatie over deze verandering leest u op www.hoeverandertmijnzorg.nl

Jeugdwet
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle zorg aan kinderen tot 18 jaar met opvoed- en opgroeiproblemen. De jeugd-ggz, waaronder de behandeling van dyslexie, wordt niet langer vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. U leest hierover meer op www.hoeverandertmijnzorg.nl en www.voordejeugd.nl
Bent u jonger dan 18 jaar én ontvangt u jeugdzorg? Dan kunt u met uw vragen terecht bij uw huidige zorgverlener. Als uw indicatie afloopt, kunt u zelf contact opnemen met uw gemeente. 

Welke zorg of taken blijven bij het zorgkantoor
Wet Langdurige zorg (Wlz)
Vanaf 2015 is er een nieuwe wet voor langdurige zorg: de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de wet die wordt uitgevoerd door het Zorgkantoor. Het gaat hier om zorg voor mensen die wonen in een instelling en die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Dit bijvoorbeeld zorg in een verpleeghuis of gehandicaptenzorg. Vanuit de Wlz wordt ook de zorg vergoed voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking die 24 uur per dag zorg nodig hebben. De zorgkantoren blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van deze zorg. Dit verandert dus niet. Meer informatie hierover op www.hoeverandertmijnzorg.nl

Wat kan Interpolis voor u doen? 
Onze zorgregelaars helpen u bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld met hulp aan huis na een ziekenhuisopname. Ook helpen ze bij vragen over het recht op vergoeding en vertellen ze welke diensten Interpolis speciaal voor mantelzorgers heeft. 

Stel, u of uw naaste heeft speciale en/of langdurige zorg nodig. Dan is het niet altijd duidelijk waar u moet zijn voor de juiste zorg. Of u krijgt te maken met ingewikkelde regels rondom de hervorming van de langdurige zorg. Onze persoonlijke zorgregelaars wijzen u de weg in al deze regels en wetten. En helpen u bij het vinden van de juiste instanties voor hulp en ondersteuning bij langdurige zorg zoals thuiszorg, revalidatiezorg voor ouderen, verpleeghuiszorg, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Ook mantelzorgers kunnen terecht bij de zorgregelaars. 

U schakelt de ZorgRegelaar in via de ZorgActief Lijn. 

Onze medewerkers zijn bereikbaar op telefoonnummer 013 462 20 25.