Dekking Bedrijfsmiddelen

Wat is er wel en niet verzekerd op de verzekering voor je inventaris, voorraad, apparatuur, machines en door jou vervoerde zaken? 

Met de Bedrijfsmiddelenverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis® ben je verzekerd tegen schade aan je inventaris, voorraad, apparatuur, machines en door jou vervoerde spullen. Hieronder de belangrijkste dekkingen op een rij. Bekijk voor een compleet overzicht de Verzekeringsvoorwaarden Bedrijfsmiddelen.

Wat is wel verzekerd?

De Bedrijfsmiddelenverzekering biedt dekking in de volgende situaties:

Basis dekking

 • Brand, blikseminslag, ontploffing.

Extra dekking
 • Storm (wind, harder dan 14 m/s)

 • Inductie- en over- en onderspanning.
 • Diefstal na braak.

 • Vandalisme na braak, behalve de zaken in (gedeeltelijk) leegstaande of buiten gebruik gestelde gebouwen.

 • Gewelddadige beroving of afpersing.

 • Neerslag die onvoorzien het gebouw binnendrong, inclusief hagel, sneeuwdruk en wateraccumulatie.

 • Water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van een overstroming van een niet-primaire waterkering.

 • Water, blusmiddel of stoom die onvoorzien uit leidingen en installaties stroomde.

Wat is aanvullend te verzekeren?

Je kunt kiezen voor een aanvullende dekking, zodat ook de volgende zaken verzekerd zijn:
 • Verlies van kasgeld.

 • Reconstructiekosten die je moet maken als gevolg van schade aan administratieve, boekhoudkundige en technische gegevens.

 • Kosten voor afbraak, demontage, wegruimen, afvoeren en storten van de verzekerde zaken.
 • Glas (ruitbreuk) en binnenglas.

 • Breukschade aan lichtreclame.

 • Schade aan voorraad in koelruimte door falen van de koelinstallatie.

 • Schade aan vervoerde handelsgoederen tijdens transport.

 • Schade aan voorraad van derden.

 • Schade aan elektronische apparatuur door eigen gebrek en alle plotselinge materiële beschadigingen. Reconstructiekosten door deze schade.

 • Machinebreuk door eigen gebrek en alle plotselinge materiële beschadigingen. Reconstructiekosten door deze schade.

 

Welke kosten zijn ook (beperkt) verzekerd?

 • Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.

 • Expertisekosten:
  - Kosten van de door ons ingeschakelde expert. 
  - Kosten van de door verzekerde ingeschakelde expert:
    Tot maximaal de kosten van de door ons ingeschakelde expert.     Deze moet zich geconformeerd hebben aan de 'Gedragscode       Expertiseorganisaties'.

 • Opruimingskosten. De kosten van afbraak, demonteren, wegruimen, storten en afvoeren van de verzekerde zaken.
 • Huur die je niet krijgt na een verzekerde schade onder aftrek van bespaarde kosten.

 • Schade aan de tuin, bestrating, of andere vorm van verharding (maximaal € 5.000,- per gebeurtenis).

Welke schade is niet verzekerd?

De Bedrijfsmiddelenverzekering biedt geen dekking in de volgende situaties:
 • Niet voldaan aan mededelingsplicht; je beantwoordde onze vragen niet volledig of niet naar waarheid.
 • Schade aan of verlies van zaken waarin je niet mag handelen.
 • Financiële belangen van bijvoorbeeld personen en ondernemingen die verzekeraars niet mogen verzekeren.
 • De verzekering geeft geen dekking, als jij:
  - een verplichting die je volgens de verzekering hebt, niet nakomt
  - een onvolledige of onware opgave van schade doet met de opzet ons te misleiden 
 • Schade door natuurrampen zoals een aardbeving.
 • Ernstige mate van eigen schuld.
 • Wijziging van de bestemming van het gebouw waardoor het aan meer gevaar bloot wordt gesteld.
Je leest alle uitsluitingen die van toepassing zijn op de Bedrijfsmiddelenverzekering in de voorwaarden.

Schade melden?

Wil je een schade melden op je Bedrijfsmiddelenverzekering? Neem online of telefonisch contact met ons op. Met 1 telefoontje zorgt Interpolis dat je schade wordt afgehandeld. Wel zo prettig.

Bedrijfsmiddelenverzekering afsluiten?

Wil je deze verzekering afsluiten? Neem contact op met Rabobank.