Privacy statement

Jouw gegevens in vertrouwde handen

Sluit je een verzekering of dienst af? Dan hebben wij je gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. Zoals je kenteken voor een autoverzekering. Of je bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van je premie. Het verschilt per product of dienst welke gegevens wij nodig hebben. Meestal geef je je gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij je gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld jouw schadevrije jaren op bij Roy-data. En voor zorgverzekeringen ontvangen wij bijvoorbeeld gegevens rechtstreeks uit de Basisregistratie Personen en van zorgaanbieders.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij je informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die mogelijk bij jou passen. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan op onze website in ons cookiebeleid.

In onze apps maken we gebruik van vergelijkbare technieken. Je leest in de voorwaarden welke technieken wij gebruiken, welke gegevens er worden verzameld en voor welk doel wij deze gebruiken. Je accepteert dit bij installatie en je vindt ze bij instellingen.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om:
 • een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren.
 • jouw identiteit te controleren.
 • je behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • onze producten en diensten beter op jouw behoeften aan te laten sluiten.
 • je een dienst aan te bieden.
 • een schatting te maken van onze risico’s.
 • fraude tegen te gaan. In een fraudeonderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij over je op internet vinden of hebben ontvangen van derden, bijvoorbeeld BKR, KvK en EDM.
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen.
 • ons aan de wet te houden.
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben.
Bekijk de complete lijst

Soms controleren wij je identiteit

Bijvoorbeeld als je inlogt op interpolis.nl of in de Interpolis app of als je jouw gegevens bij ons opvraagt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Automatische besluiten zijn beslissingen die genomen worden door computers, zonder dat er een mens bij betrokken is. Als deze besluiten nadelige gevolgen voor je hebben, mogen wij dit alleen als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, als de wet dit toestaat of als je toestemming geeft. 

Je hebt in deze gevallen het recht om hiertegen bezwaar te maken, het recht op overleg met iemand van ons en het recht om het besluit aan te vechten. Lees hier hoe je gebruik kunt maken van je rechten.

Bij de volgende situaties maken wij soms gebruik van een volledig geautomatiseerd besluit:

 • Bij het aanvragen en afsluiten van een verzekering, en bij het berekenen van je premie.
 • Bij het melden van een schade, of het indienen van een declaratie of machtigingsaanvraag.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met je afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze dienstverlening te verbeteren.
Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:
 • brieven en e-mails die wij sturen en van je ontvangen.
 • telefoongesprekken en chats.
 • wat je op onze websites doet en bekijkt.
 • wat je in onze apps doet en bekijkt.
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Achmea B.V. is verantwoordelijk

Interpolis is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van je persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij jouw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij jouw gegevens door. En soms controleren wij je gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen je gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:
 • andere bedrijfsonderdelen van Achmea
 • onze leveranciers en zakelijke partners, zoals schadeherstelbedrijven of expertise bureau’s, incassobureaus en deurwaarders
 • Audascan/ABZ (Solera)
 • RDW
 • Roydata
 • EDM
 • WOZ register
 • Kadaster
 • Kamer van Koophandel (KvK)
 • Bureau Kredietregistratie (BKR).
 • Basis Registratie Persoonsgegevens
 • Zorgkantoren
 • Belastingdienst
 • Stichting Centraal Informatiesysteem (CIS)
  CIS is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Wij kunnen jouw gegevens opvragen of laten opnemen. Bijvoorbeeld voor schademeldingen. Maar ook als je belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen.
De complete lijst vind je op www.achmea.nl/privacy.

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van je gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met je gegevens.


Ontdek je toch een kwetsbaarheid in onze internetdiensten? Via de Responsible Disclosure van Achmea kun je een melding maken. Het is fijn als je ons dit laat weten. Dan kunnen we maatregelen treffen en werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen.

Melding maken

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:
 • je Burgerservicenummer (BSN) en bankgegevens.
 • je medische gegevens. 
  Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor het goed verwerken van jouw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij je medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur. De medisch adviseur en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 • gegevens uit het strafrecht. 
  Wij kunnen vragen of je een strafrechtelijk verleden hebt als wij het risico voor een verzekering moeten bepalen. Ben je langer dan 8 jaar geleden verdacht geweest of veroordeeld? Dan hoef je dat niet te melden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens of maken wij je gegevens anoniem. Als wij je gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars
 • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars
 • Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • de Telecommunicatiewet

Jouw rechten

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:
 • je gegevens bij ons opvragen.
 • je gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • je gegevens laten verwijderen.
  Het komt vaak voor dat wij je gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij je gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens.
  Als je bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen voor diensten meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je mag ook bellen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • je toestemming stoppen.
  Gaf je ons toestemming om je gegevens te gebruiken? Dan mag je je toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • je gegevens overdragen.
  Bijvoorbeeld wanneer je gegevens aan ons hebt gegeven met je toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.
 • het gebruik van je gegevens tijdelijk beperken.
  Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van je gegevens.

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van je rechten

Stuur je e-mail naar privacyloket@interpolis.nl. Je kunt ook een brief sturen naar:

 

Interpolis
Afdeling Services (AVG)
Antwoordnummer 396
5000 WB Tilburg

 

Voor de behandeling van je verzoek stellen wij je identiteit vast. Ben je klant? Stuur dan je NAW-gegevens (en klantnummer) mee.  
Lukt identificatie niet, dan kunnen wij aanvullende informatie vragen. Soms vragen we een kopie van je paspoort of ID-kaart. Wil je jouw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alsjeblieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van je brief of e-mail.


Je kunt veel van jouw gegevens bekijken en veranderen als je bent ingelogd bent op Interpolis.nl of in de Interpolis app.

Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. Je kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V. 
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist 

Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 3 augustus 2022.