Privacy statement

Uw gegevens in vertrouwde handen

Sluit u een verzekering of dienst af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. Zoals uw kenteken voor een autoverzekering. Of uw bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van uw premie. Het verschilt per product of dienst welke gegevens wij nodig hebben. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld uw schadevrije jaren op bij Roy-data. En voor zorgverzekeringen ontvangen wij bijvoorbeeld gegevens rechtstreeks uit de Basisregistratie Personen en van zorgaanbieders.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij u informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die mogelijk bij u passen. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan op onze website in ons cookiebeleid.

In onze apps maken we gebruik van vergelijkbare technieken. U leest in de voorwaarden (deze accepteert u bij installatie en vindt u bij instellingen) welke technieken wij gebruiken, welke gegevens er worden verzameld en voor welk doel wij deze gebruiken.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:
 • een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren.
 • uw identiteit te controleren.
 • uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten.
 • u een dienst aan te bieden.
 • een schatting te maken van onze risico’s.
 • fraude tegen te gaan. In een fraudeonderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij over u op internet vinden of hebben ontvangen van derden, bijvoorbeeld BKR, KvK en EDM.
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen.
 • ons aan de wet te houden.
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.
Bekijk de complete lijst

Soms controleren wij uw identiteit

Bijvoorbeeld als u inlogt op interpolis.nl of in de Interpolis app of als u uw gegevens bij ons opvraagt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Automatische besluiten zijn beslissingen die genomen worden door computers, zonder dat er een mens bij betrokken is. Als deze besluiten nadelige gevolgen voor u hebben, mogen wij dit alleen als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, als de wet dit toestaat of als u toestemming geeft. 

U heeft in deze gevallen het recht om hiertegen bezwaar te maken, het recht op overleg met iemand van ons en het recht om het besluit aan te vechten. Lees hier hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

Bij de volgende situaties maken wij soms gebruik van een volledig geautomatiseerd besluit:

 • Bij het aanvragen en afsluiten van een verzekering, en bij het berekenen van uw premie.
 • Bij het melden van een schade, of het indienen van een declaratie of machtigingsaanvraag.
 

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze dienstverlening te verbeteren.
Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:
 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
 • telefoongesprekken en chats.
 • wat u op onze websites doet en bekijkt.
 • wat u in onze apps doet en bekijkt.
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Achmea B.V. is verantwoordelijk

Interpolis is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij uw gegevens door. En soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:
 • andere bedrijfsonderdelen van Achmea
 • onze leveranciers en zakelijke partners, zoals schadeherstelbedrijven of expertise bureau’s, incassobureaus en deurwaarders
 • Audascan/ABZ (Solera)
 • RDW
 • Roydata
 • EDM
 • WOZ register
 • Kadaster
 • Kamer van Koophandel (KvK)
 • Bureau Kredietregistratie (BKR).
 • Basis Registratie Persoonsgegevens
 • Zorgkantoren
 • Belastingdienst
 • Stichting Centraal Informatiesysteem (CIS)
  CIS is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen. Bijvoorbeeld voor schademeldingen. Maar ook als u belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen.
De complete lijst vindt u op www.achmea.nl/privacy.

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.


Ontdekt u toch een kwetsbaarheid in onze internetdiensten? Via de Responsible Disclosure van Achmea kunt u een melding maken. Het is fijn als u ons dit laat weten. Dan kunnen we maatregelen treffen en werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen.
Melding maken

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:
 • uw Burgerservicenummer (BSN) en bankgegevens.
 • uw medische gegevens. 
  Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur. De medisch adviseur en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 • gegevens uit het strafrecht. 
  Wij kunnen vragen of u een strafrechtelijk verleden heeft als wij het risico voor een verzekering moeten bepalen. Bent u langer dan 8 jaar geleden verdacht geweest of veroordeeld? Dan hoeft u dat niet te melden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars
 • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars
 • Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • de Telecommunicatiewet

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:
 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.
  Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
  Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen voor diensten meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • uw toestemming stoppen.
  Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen.
  Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
  Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur uw e-mail naar privacyloket@interpolis.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

 

Interpolis
Afdeling Services (AVG)
Antwoordnummer 396
5000 WB Tilburg

 

Voor de behandeling van uw verzoek stellen wij uw identiteit vast. Bent u klant? Stuur dan uw NAW-gegevens (en klantnummer) mee.  
Lukt identificatie niet, dan kunnen wij aanvullende informatie vragen. Soms vragen we een kopie van uw paspoort of ID-kaart. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief of e-mail.


U kunt veel van uw gegevens bekijken en veranderen als u bent ingelogd bent op Interpolis.nl of in de Interpolis app.

Hebt u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V. 
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist 

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 3 augustus 2022.