Privacy statement

Interpolis Slimme Oplossingen

Jouw gegevens in vertrouwde handen

Wij verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons. Zo leggen we je in dit privacy statement graag uit wanneer wij om je persoonsgegevens vragen en waarvoor we deze gebruiken. We vertellen je hier ook wat je zelf kunt beslissen over het gebruik van jouw gegevens. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.
Deze uitgangspunten gelden voor iedereen die contact heeft met ons, of je nu klant bent of bent geweest. Ook geldt dit privacy statement als je klant wilt worden of als je onze apps gebruikt of onze websites bezoekt. Bij bezoek aan onze websites geldt ook ons cookie statement.
                            
Dit privacy statement geldt ook als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met jou. Als je bedrijf of organisatie een zakelijke relatie met ons hebt en contactgegevens van je medewerkers aan ons doorgeeft, dan verwachten wij dat je deze personen hierover informeert. Je kunt dit privacy statement aan hen geven. Zodat zij kunnen zien hoe we met hun persoonsgegevens omgaan.
1. Wat is verwerken van persoonsgegevens?
  • Persoonsgegevens
    Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Denk aan jouw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres of bestelnummer. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.
  • Verwerken
    Dit is alles wat er met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, opvragen, gebruiken, doorgeven, met elkaar in verband brengen en verwijderen van jouw gegevens. 
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Interpolis is een onderdeel van de Achmea Groep. Achmea B.V. is voor alle entiteiten van de Achmea Groep verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Wij hanteren aanvullende privacyverklaringen voor Thuiswacht met informatie over wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel.
3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij ontvangen je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt of gebruik maakt van onze diensten en/of producten. Ook kunnen we gegevens ontvangen van bijvoorbeeld leveranciers of andere partijen met wie wij samenwerken (zakelijke partners). 
Wij kunnen ook gebruik maken van data uit bronnen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het RDW, de KvK, het BAG, het Kadaster en ook van klantinformatiebedrijven. Ook kunnen wij gebruik maken van het internet en social media. Soms ontvangen we gegevens omdat je toestemming aan een andere partij hebt gegeven om gegevens met ons te delen. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch ontvangen, zoals jouw surfgedrag. Deze gegevens ontvangen we via cookies en soortgelijke technieken.
Hier vind je een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens, zoals deze door ons kunnen worden verwerkt.

Vaak gebruiken we maar een aantal van bovengenoemde gegevens. Welke dat zijn, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken, de door jou geselecteerde cookie-instellingen en verschilt per product of dienst.
4. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Hieronder geven we aan waar we jouw persoonsgegevens voor kunnen gebruiken. Het is dus niet zo dat we dit altijd doen. Maar zo weet je wel precies wat mogelijk is. We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken: 

A. Om een overeenkomst met je te kunnen aangaan en deze uit te voeren
Als je klant wilt worden of contact met ons opneemt, hebben we persoonsgegevens nodig. Dit geldt ook wanneer je een nieuw product of nieuwe dienst wilt gaan gebruiken of afnemen.

We verwerken je gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst. Als je deze gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren. 
Wij gebruiken jouw naam en (e-mail)adresgegevens bijvoorbeeld voor onze administratie en om contact met je te onderhouden. Ook verwerken wij je persoonsgegevens om je facturen te kunnen sturen en deze te kunnen incasseren. Als je bij het aangaan van jouw overeenkomst een incassomachtiging hebt gegeven, incasseren we maandelijks de verschuldigde bedragen van je rekening. 
Indien je een factuur niet (op tijd) betaalt, ook niet nadat we je daarvoor een herinnering hebben gestuurd, kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een incassobureau of een advocaat. Deze partij ontvangt van ons dan je gegevens die nodig zijn om de vordering te kunnen incasseren, zoals jouw naam, adresgegevens en de factuur waar het om gaat.
Wij gebruiken je persoonsgegevens ook voor het beantwoorden van jouw vragen en de afhandeling van klachten en geschillen, ook na afloop van de overeenkomst. Wij leggen gesprekken vast, bijvoorbeeld telefoongesprekken en chatsessies die je met ons voert. Dat geldt ook voor de vragen die je ons per e-mail, post, app, chat of telefonisch stelt. Dit doen wij onder meer voor trainingsdoeleinden (gerechtvaardigd belang) en om op een later moment onze afspraken met je te kunnen nagaan en in het kader van (juridische) bewijsvoering. 

Maar we hebben jouw gegevens bijvoorbeeld ook nodig om onze dienstverlening mogelijk te maken. 
Als dienstenaanbieder geven we contactgegevens aan onze zakelijke partner(s) door om de overeenkomst met je uit te kunnen voeren. Je kunt ons ook zelf vragen om je gegevens kenbaar te maken aan een van onze partners. Dan geven we je contactgegevens door. 

Als je voor jouw werk contact hebt met ons, dan kunnen wij je persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of je je bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om contact te kunnen onderhouden met het bedrijf waarvoor je werkt. 

Grondslagen bij dit doel
We verwerken jouw gegevens om een overeenkomst aan te gaan en uit te voeren, omdat we dat wettelijk verplicht zijn of omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

B. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om je goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren we producten en diensten voortdurend. Dit doen we voor jou, onszelf, onze zakelijke partners of andere partijen. 
Daarbij combineren we soms databronnen, bijvoorbeeld welke producten jij bij ons hebt (gehad). 

Ook bij het analyseren van je bezoek aan onze website verwerken we gegevens. Dit doen we om onze website en onze dienstverlening aan jou te verbeteren of te beoordelen of voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Dit doen we door middel van cookies en vergelijkbare technieken. 

We kunnen opnamen maken en deze vastleggen, bijvoorbeeld van telefoongesprekken, e-mailverkeer en chatsessies. Dit doen we ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld door onze medewerkers te trainen. Sommige gegevens die we loggen, gebruiken we ook om analyses te maken. Door persoonsgegevens uit verschillende bronnen te analyseren, zien we hoe onze producten en diensten door jou worden gebruikt. Maar we gebruiken de uitkomsten van analyses ook om klanten in te delen in groepen. Hiermee kunnen we klantprofielen en interesseprofielen maken. Bij het maken van deze analyses gebruiken we soms ook informatie van andere partijen en data uit openbare bronnen. We doen ook onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Zo kunnen we je vragen een reactie te geven op een product. Of een product te beoordelen. Je hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek. 

Bij het doen van onderzoek naar het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten  gebruiken we soms andere partijen voor het verwerken van je gegevens. Bijvoorbeeld om te meten of bij jou na te vragen op welke manier we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze andere partijen handelen dan in opdracht van Interpolis.

Grondslagen bij dit doel
We verwerken je gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Soms vragen we je expliciet toestemming om jouw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken.

Geef je geen toestemming voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten? Dan heeft dat geen gevolgen voor onze dienstverlening aan jou. Je kunt jouw gegeven toestemming altijd intrekken bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar privacyloket@interpolis.nl.
Het intrekken van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

C. Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden

We verwerken jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over voor jou (nieuwe) relevante producten en diensten en/of activiteiten. Wij maken hierbij gebruik van profilering. Wij passen dit toe om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag op onze website(s) te analyseren of te voorspellen. We maken hierbij gebruik van gegevens die we van jou hebben, zoals je klikgedrag op onze website. Maar we kunnen hiervoor ook gebruik maken van gegevens die niet rechtstreeks van jou zijn verkregen, zoals data uit openbare registers (denk aan de KvK), openbare bronnen (denk aan het internet) en andere partijen (zoals databrokers). 
Wij kunnen daarmee de inhoud van onze informatie en aanbiedingen beter op je interesses afstemmen. Er vindt bij ons vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering plaats als daaraan rechtsgevolgen voor jou zijn verbonden of het besluit jou in aanmerkelijke mate treft.

We informeren je in het kader van promotie- en/of marketingdoeleinden via e- mail, app, telefonisch of per post. Als je op deze informatie geen prijs stelt, kun je je hiervoor afmelden via de afmeldmogelijkheid die in deze berichten wordt geboden. Je kunt dit ook melden bij privacyloket@interpolis.nl of schriftelijk op:

 

Interpolis Afdeling Services (AVG)
Antwoordnummer 396
5000 WB Tilburg

 

Als je geen klant meer bent, kunnen we je nog benaderen met een aanbod om weer klant te worden, tenzij je je hiervoor hebt afgemeld. Wij hanteren hiervoor een termijn tot 5 jaar na het beëindigen van de klantrelatie.

 

Als je onze website bezoekt, dan kunnen wij jouw gebruik van onze website koppelen aan de informatie die bij ons over jou bekend is om onze dienstverlening aan jou te verbeteren en om voor jou relevante advertenties te tonen. Dit is afhankelijk van de door jou gekozen cookie-instellingen op onze website.
Ook kunnen wij de gegevens gebruiken voor het uitvoeren van analyses om voor jou meer gerichte informatie op onze website(s) en/ of apps te tonen. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren en aanpassen aan de wensen van klanten. Dit doen wij op basis van cookietechnieken en met cookies vergelijkbare technieken. Dit leggen wij je uit onder Cookies en in ons cookie statement.

 

Grondslagen bij dit doel
We verwerken jouw gegevens, omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen ook je toestemming vragen om jouw gegevens voor promotie- en/ of marketingdoeleinden te mogen verwerken. Bijvoorbeeld om je te informeren over voor jou (nieuwe) relevante producten en diensten van andere groepsmaatschappijen van Achmea.
Geef je geen toestemming? Dan heeft dat geen gevolgen voor onze dienstverlening aan jou. Je kunt jouw toestemming intrekken door bijvoorbeeld een e-mail te sturen naar privacyloket@interpolis.nl.

 

D. Voor onze bedrijfsvoering

We verwerken jouw gegevens ten behoeve van managementinformatie en ter bepaling en uitvoering van onze algemene strategie en beleid bij Interpolis of de Achmea Groep.
Wij verwerken jouw gegevens ook in het kader van fraude monitoring, -preventie en -detectie ten behoeve van risicomanagement, het doen van audits/onderzoeken en om de continuïteit en reputatie van het bedrijf te waarborgen.

Grondslagen bij dit doel
We verwerken jouw gegevens omdat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als we geen directe wettelijke verplichting hebben om jouw gegevens te verwerken, baseren we ons bij dit doel op het gerechtvaardigd belang van Interpolis en/of de Achmea Groep.

E. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wij verwerken soms persoonsgegevens van jou omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn wij in sommige gevallen wettelijk verplicht om medewerking te verlenen aan een verzoek om persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties. 

Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Hierbij kun je denken aan het verwerken van factuurgegevens voor de Belastingdienst.
Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.
De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van deze overheidsinstanties. Wij werken hier alleen aan mee als we hebben vastgesteld dat dit verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet.
Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, verwerken wij jouw gegevens ook in het kader van accountantscontroles.

F. Voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen
We mogen jouw persoonsgegevens ook verwerken als dit nodig is voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen, ook als we deze gegevens niet meer nodig hebben voor andere doeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. In die gevallen zullen we, als dat mogelijk is, jouw gegevens eerst anonimiseren of pseudonimiseren.


Grondslagen bij dit doel
Bij het verwerken van persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen baseren we ons op het gerechtvaardigd belang van Interpolis, de Achmea Groep of onze klanten en medewerkers.
5. Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die of in de randapparatuur (kunnen) worden geplaatst (zoals op je computer, tablet of mobiele telefoon) of in de sessie van je browser staan als je onze website bezoekt. Met cookies bedoelen we ook technieken die vergelijkbaar zijn met cookies. Bijvoorbeeld Javascript, tags, web beacons, pixels en HTML5 Local Storage.

Wij plaatsen cookies zodat onze website goed en veilig werkt. Ook gebruiken we cookies om onze website, producten en diensten te verbeteren. Met als doel om deze beter te laten aansluiten op onze bezoekers. In deze cookies slaan we informatie op over je bezoek aan onze website. Zo herkennen wij je automatisch bij je volgende bezoek. Ook kan het zijn dat we tracking pixels plaatsen om te zien of je onze e-mails geopend en gelezen heeft. 

In de Interpolis apps maken wij, net als op onze website, ook gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Meer informatie over cookies op onze website tref je aan in ons Cookie statement. Hier leggen we je ook uit hoe je zelf jouw cookie-instellingen kunt beheren.

6. Links naar andere sites
Op de websites van Interpolis zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Zo maken wij gebruik van video’s die je door middel van een link op YouTube kunt bekijken. Wij dragen
geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door jou bezochte site een privacyverklaring bevat en of je je kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.
7. Social media
Wij kunnen via het web en (eigen) social media kanalen contact hebben met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van onze websites over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen actief het internet en social media kanalen,
zoals Facebook, Twitter en blogs. Het kan voorkomen dat wij - bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen - persoonsgegevens vastleggen. Deze
verwerken we uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de content die social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens.
8. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
We bewaren je gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. Interpolis hanteert een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit zal in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of je relatie met Interpolis zijn. En soms hanteren we afwijkende bewaartermijnen. Heb je contact met ons maar besluit je geen klant te worden dan bewaren we je persoonsgegevens maximaal 6 maanden. Maar we kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld als je een klacht hebt ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren. 

Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven in dit privacy statement, kunnen we de gegevens wel nog bewaren voor juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.
9. Aan wie verstrekken wij jouw gegevens?
Wij kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan dienstverleners, die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten en die daarbij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en jouw naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Of partijen die namens Interpolis een marktonderzoek doen. Of hosting partijen die gegevens voor ons opslaan. Wij kunnen ook dienstverleners inschakelen voor IT-ondersteuning of bij de afhandeling of levering van onze producten en/of diensten. Wij verstrekken aan dienstverleners uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. En wij verplichten de dienstverleners met wie wij persoonsgegevens delen deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De dienstverleners mogen ook uitsluitend op onze instructie handelen. Interpolis verplicht deze dienstverleners de gegevens afdoende technisch en organisatorisch te beveiligen en geheim te houden.

Jouw persoonsgegevens kunnen tussen onderdelen van de Achmea Groep worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld omdat je dat van ons vraagt. Of omdat je ook een product of dienst afneemt bij een ander onderdeel van de Achmea Groep. 

Ook gaan wij regelmatig samenwerkingen aan met externe partijen (zakelijke partners) om je bepaalde producten en diensten te kunnen aanbieden en de overeenkomst met je uit te kunnen voeren. Als je ons hebt laten weten dat je zo’n product of dienst wilt afnemen, delen we - indien nodig -  jouw persoonsgegevens met de betreffende zakelijke partner. Onze zakelijke partner kan je het product of de dienst dan leveren. Verandert er iets in je contactgegevens wat relevant is voor onze zakelijke partner om de overeenkomst met je te kunnen blijven uitvoeren? Dan zullen we de betreffende zakelijke partner daar ook over informeren.

De zakelijke partners met wie wij samenwerken voor het aanbieden van producten en diensten, zijn in de meeste gevallen zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk. Wij sluiten met deze partners daarom geen verwerkersovereenkomst, maar maken met hen vaak wel afspraken over de bescherming van jouw persoonsgegevens. Op de gegevensverwerking door deze zakelijke partners is het privacy beleid van de desbetreffende zakelijke partner van toepassing. Onze zakelijke partner zal je informeren over de wijze waarop zij met je persoonsgegevens omgaat.
Na het doorgeven van jouw gegevens aan onze zakelijke partner, blijven ook wij je persoonsgegevens vaak nog verwerken. Bijvoorbeeld om onze verplichtingen na te kunnen komen, om contact met je te onderhouden, voor de verbetering van onze producten en/of diensten, voor een goede bedrijfsvoering en/of in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.

Hoewel ons uitgangspunt is om bij voorkeur dienstverleners in te schakelen in landen binnen de EER waar een passend beschermingsniveau geldt, kunnen de dienstverleners die wij inschakelen over de hele wereld gevestigd zijn. Dit kan daarom doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland. Wij doen dit echter alleen als door deze derden een passend beschermings- en beveiligingsniveau kan worden geboden. 
Jouw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden.

Daarnaast kunnen wij (wettelijk) verplicht worden om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders, politie of bijvoorbeeld - in specifieke gevallen - aan professionele raadgevers (zoals een advocaat).

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit aan andere partijen doorverkopen die deze vervolgens voor eigen doeleinden verder verwerken.
10. Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij onder meer gebonden aan de: 
11. Welke rechten heb je?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Rechten zijn niet absoluut, er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waardoor we geen gehoor aan je verzoek kunnen geven. Als we niet kunnen meewerken aan je verzoek of als we meer informatie nodig hebben om aan je verzoek te kunnen voldoen, dan nemen we contact met je op.


Recht op inzage in jouw persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je bij ons kunt opvragen of en welke persoonsgegevens er van jou worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.


Recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen als deze gegevens onjuist of onvolledig door ons zijn verwerkt.


Recht op gegevenswissing ('vergetelheid')
Je kunt ook een verzoek doen aan Interpolis om jouw gegevens te verwijderen. Wij hoeven hier niet altijd aan te voldoen. Als je je toestemming intrekt hoeven wij je gegevens niet te verwijderen als er een andere rechtsgrond is voor de verwerking. Bijvoorbeeld omdat wij wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren of omdat de gegevens nodig zijn om diensten aan je te kunnen leveren.

Recht van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens
Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor direct marketing of vanwege je specifieke situatie. Dit is alleen van toepassing voor verwerkingen onder de grondslag gerechtvaardigd belang.

Wil je bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven of e-mails meer van ons ontvangen met informatie over voor jou relevante producten en/of diensten, dan kun je je afmelden via de link die is opgenomen in onze e-mails. Je mag ook bellen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.

Recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens
Je kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van jou verwerken (tijdelijk) te beperken. Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door ons onrechtmatig is of als wij je gegevens niet langer nodig hebben, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Jouw gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd)
Je kunt ons vragen om gegevens die je in het kader van een contract met ons of die je op grond van jouw toestemming aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraag je om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

12. Wil je het ons laten weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten?

Je kunt een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar privacyloket@interpolis.nl. Je kunt ook een brief sturen naar:

 

Interpolis
Afdeling Services (AVG)
Antwoordnummer 396
5000 WB Tilburg

Wij vragen je in het verzoek zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Voorzie je jouw verzoek van je naam en adres? Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij je ongegronde of buitensporige verzoeken doet.

Binnen één maand reageren we op je verzoek. Hebben we meer tijd nodig? Dan laten we dit weten en leggen we uit waarom meer tijd nodig is.

Voor de behandeling van jouw verzoek stellen wij je identiteit vast. Lukt identificatie niet met de aangeleverde gegevens, dan kunnen wij aanvullende informatie vragen. Soms vragen we een kopie van je paspoort of identiteitskaart. Wil je jouw burgerservicenummer (bsn) en pasfoto onleesbaar maken?

13. Wie heeft binnen Interpolis toegang tot je gegevens?
Binnen Interpolis hebben alleen personen toegang tot je persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
14. Hoe zorgen wij dat je persoonsgegevens veilig zijn bij ons?
Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verwerkt? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Jouw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van Achmea worden uitgewisseld. Maar alleen als hiervoor een grondslag is en wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

We nemen de beveiliging van je gegevens zeer serieus. Je wilt veilig contact met ons opnemen en de website bezoeken. We willen voorkomen dat jouw gegevens op straat komen te liggen. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te zorgen dat je gegevens alleen voor specifieke doeleinden worden verwerkt. En dat je gegevens goed beveiligd zijn tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Bij onze beveiliging houden we rekening met de verwerkingsrisico’s van je gegevens. 
Zo kunnen wij bijvoorbeeld gebruik maken van encrypties, toegangscodes en pseudonimisering van persoonsgegevens. Daarbij maken wij een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten. 

Ontdek je toch een kwetsbaarheid in onze internetdiensten? Via de Responsible Disclosure van Achmea kun je een melding maken. Het is fijn als je ons dit laat weten. Dan kunnen we maatregelen treffen en werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen.
15. Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Wij vinden het heel belangrijk dat de gegevens veilig zijn. Daarom vragen wij je om ons zo snel mogelijk informeren als het zo mocht zijn dat gegevens bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten. Zodat wij hierover waar nodig contact kunnen opnemen met de betrokkenen en de toezichthouder hierover kunnen informeren. Je doet dit via privacymanager@achmea.nl.

Vermeld in je e-mail je naam, adres, eventueel de organisatie waarvoor je werkt, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

Een ernstig datalek van persoonsgegevens dient binnen 72 uur na constatering van het datalek te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het datalek hebt geconstateerd.
16. Heb je een vraag, tip of klacht over privacy?

Goed om nog te weten dat wij een Functionaris Gegevensbescherming hebben aangesteld. Voor advies aan de organisatie en om toezicht te houden op de naleving van de privacy wet- en regelgeving binnen Achmea. Heb je een vraag, opmerking of klacht over dit Privacy Statement? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via: privacymanager@achmea.nl. Je kunt ook een brief sturen naar:


Achmea B.V. 
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist 
 
We doen er alles aan je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht. In dat geval is het mogelijk je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

17. Wij kunnen dit privacy statement wijzigen

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten of producten kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. In dat geval wordt het privacy statement aangepast en informeren wij je daarover. Op onze website vind je altijd de laatste versie.

Deze laatste versie is van 2 augustus 2022.