Beleggingsverzekeringen

  Interpolis biedt verschillende oplossingen om uw financiële toekomst in te richten. Op dit deel van onze website vindt u informatie over beleggingsverzekeringen.

   

  Een beleggings­verzekering is een levens­verzekering waarbij Interpolis uw premies – na aftrek van kosten – belegt. Op de einddatum van de verzekering keren wij de waarde uit van de beleggingen op dat moment. Bij een beleggings­verzekering spreken we met u af wat de uitkering is in geval van overlijden. Hiervoor worden risicopremies berekend.

   

  Beleggings­verzekeringen worden vaak gebruikt voor het aflossen van een hypotheek of voor een oudedagsvoorziening. Bij onze beleggings­verzekeringen kunt u de premie per maand, kwartaal of jaar betalen. Interpolis heeft ook verzekeringen met een éénmalige premiebetaling. Dit noemen we een koopsom. Daarnaast heeft Interpolis voor ondernemers Beschikbare premie­regelingen. Dit zijn pensioenovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers. Een deel van deze producten heeft de mogelijk­heid van beleggen. Voor meer informatie over de regeling voor beleggings­verzekeringen in pensioen.

   

  Beleggingsverzekeringen zijn complexe producten. Op basis van uw specifieke eisen en wensen maakt u een eigen keuze. Wij doen ons uiterste best om u zo volledig mogelijk te informeren. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

   

  Jaarlijks informeren wij al onze klanten met een beleggings­verzekering over de ontwikkeling van de waarde van de verzekering. Mocht u een overzicht willen, of een nadere uitleg over kosten, dan kunt u - onder vermelding van uw gegevens - een verzoek sturen naar:

   

  Interpolis
  Postbus 90106
  5000 LA Tilburg

  Kosten

  Bij alle beleggings­verzekeringen brengen wij kosten in rekening. Hierna leggen we in hoofdlijnen uit welke kosten een rol kunnen spelen.

   

  1. Kosten van Interpolis

  Dit zijn onder andere kosten voor het bedenken van de verzekering, het verkopen en administreren ervan en het verstrekken van informatie tijdens de looptijd van de verzekering.

   

  2. Kosten verzekeringsadviseur

  De verzekeringen van Interpolis zijn afgesloten via een verzekeringsadviseur. Uw adviseur ontvangt daarvoor een vergoeding van Interpolis. Dit is de provisie. Om de provisie te kunnen betalen, houdt Interpolis kosten in op uw verzekering. Voor verzekeringen met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2013 worden geen provisiekosten meer ingehouden op de verzekering. U krijgt rechtstreeks een rekening voor de advieskosten van uw verzekeringsadviseur.

   

  3. Kosten beleggen

  Bij beleggings­verzekeringen zijn er kosten verbonden aan het beleggen. Uw premies worden belegd in beleggingsfondsen. De kosten voor beleggen worden niet apart in rekening gebracht, maar verrekend met de koers van uw beleggingen.

   

  4. Administratiekosten

  • voor de invoer van de verzekering
  • voor het beheer van de verzekering / het doorvoeren van wijzigingen / de incasso van premies
  • voor de jaarlijkse informatievoorziening aan klanten
  • voor de fiscale opgaven

  5. Solvabiliteitskosten 

  Kosten voor het vermogen dat Interpolis moet aanhouden op basis van verplichte regelgeving.

   

  Interpolis brengt een deel van de kosten in mindering op de premies (of koopsom) die u voor de verzekering betaalt. Een ander deel van de kosten houden wij in op de waarde van de beleggingen. Dit komt erop neer dat wij iedere maand een deel van de beleggingen verkopen ter vergoeding van kosten.

   

  Als u een uitkering bij overlijden hebt verzekerd die hoger is dan de waarde van de beleggingen op het moment van overlijden, dan brengt Interpolis daarvoor een premie in rekening. Deze risicopremie wordt betaald uit uw inleg of uit de waarde van uw beleggings­verzekering. Wordt de risicopremie betaald uit de waarde van uw verzekering? Dan hebben de resultaten van uw beleggingen gevolgen voor de hoogte van uw overlijdensrisicopremie.

   

  Omdat de kosten verschillen per product en afhankelijk zijn van de keuzes die u als individuele klant maakt, kunnen we geen algemeen geldende uitspraken doen over het percentage van de premie dat wordt belegd.

  Uitkering

  Bij het afsluiten van de beleggings­verzekering staat niet vast wat de waarde van de verzekering zal zijn op het moment dat deze afloopt. Die eindwaarde hangt vooral af van de ontwikkeling van de beurskoersen. Aan het einde van de looptijd van de verzekering komt de waarde van de beleggingen beschikbaar.

  Rendement

  Om u een goed beeld te geven van de eindwaarden die u kunt verwachten, krijgt u van alle aanbieders voorbeeldberekeningen op basis van voorgeschreven rendementen. Deze zijn terug te vinden in de Financiële Bijsluiter, offerte en het waardeoverzicht.


  De voorgeschreven rendementen zijn:


  Standaard rendement van 4%

  Dit rendement is voor alle aanbieders gelijk. Dit maakt het u gemakkelijk om de producten van diverse aanbieders met elkaar te vergelijken.


  Pessimistisch rendement

  Dit is het rendement dat behaald zou kunnen worden bij een pessimistische ontwikkeling van de financiële markten.


  Historisch rendement

  Dit is het rendement dat in de afgelopen 20 jaar gemiddeld is behaald met de door u gekozen beleggingsmix. Voor fondsen die minder dan 20 jaar bestaan, worden de feitelijke historische rendementen aangevuld tot 20 jaar op basis van een wettelijk voorgeschreven percentage. Voor fondsen die korter dan vier jaar bestaan, is het historisch rendement gelijk aan een wettelijk voorgeschreven percentage.


  Eigen voorbeeldrendement

  Dit is het rendement dat u samen met uw adviseur hebt gekozen. Dit rendement sluit aan op uw risicoprofiel en de door u gekozen beleggingsmix. Het eigen voorbeeldrendement is nooit hoger dan het historisch rendement.

  Risicoprofiel

  Met uw beleggingsverzekering bouwt u vermogen op door te beleggen. De eindwaarde van uw verzekering hangt af van het resultaat van beleggingen. Bij beleggen horen risico's. Maar hoeveel risico wilt en kunt u nemen? 

   

  Interpolis biedt 5 Achmea Mixfondsen aan die overeenkomen met het door u zelf vastgestelde risicoprofiel. U kunt uw risicoprofiel zelf vaststellen met behulp van dit formulier. In veel van de beleggingsverzekeringen van Interpolis zijn deze fondsen beschikbaar: 

  • Achmea mixfonds zeer defensief
  • Achmea mixfonds defensief
  • Achmea mixfonds neutraal
  • Achmea mixfonds offensief
  • Achmea mixfonds zeer offensief

  De 5 mixfondsen kennen elk hun eigen kenmerken als het gaat om (de verhouding tussen) risico en rendement. 

   

  Van zeer defensief beleggen, met minder risico en lager verwacht rendement. Tot zeer offensief beleggen, waarbij u streeft naar een hoog rendement en niet bang bent voor verlies.

  Zeer defensief
  U wilt het liefst zo weinig mogelijk risico nemen. Zodat u meer zekerheid heeft over het rendement dat u verwacht. Bij dit risicoprofiel past het Achmea mixfonds zeer defensief. U belegt vooral in obligaties en liquiditeiten en minder in aandelen en een klein deel in grondstoffen.

  Beleggingshorizon: 0 – 2 jaar
  Fondskosten (TER): 0,59% per jaar over de waarde van het fonds.

  Defensief
  U wilt en kunt met beleggingen een klein risico nemen. Bij dit risicoprofiel past het Achmea mixfonds defensief.
  U belegt vooral in obligaties, aandelen en liquiditeiten en een klein deel in grondstoffen.

  Beleggingshorizon: 2 – 5 jaar
  Fondskosten (TER): 0,64% per jaar over de waarde van het fonds.

  Neutraal
  U wilt en kunt meer risico nemen, maar wel binnen bepaalde grenzen. U belegt een deel van uw geld met wat meer risico en een deel met minder risico. Bij dit risicoprofiel past het Achmea Mixfonds neutraal. U belegt overwegend in aandelen en obligaties en minder in liquiditeiten en een klein deel in grondstoffen. 

  Beleggingshorizon: 5 – 10 jaar
  Fondskosten (TER): 0,65% per jaar over de waarde van het fonds.

  Offensief
  U streeft naar een hoog rendement over een langere periode en weet dat daar grotere risico’s bij horen. Bij dit risicoprofiel past het Achmea mixfonds offensief. U belegt vooral in aandelen en minder in obligaties en een klein deel in grondstoffen en liquiditeiten. 

  Beleggingshorizon: 10 – 15 jaar
  Fondskosten (TER): 0,65% per jaar over de waarde van het fonds.

  Zeer offensief
  U streeft naar een zo hoog mogelijk rendement op uw beleggingen. U wilt en kunt daarbij veel risico nemen. U bent niet bang voor verlies. Bij dit risicoprofiel past het Achmea Mixfonds zeer offensief. U belegt vooral in aandelen en een klein deel in grondstoffen, obligaties en liquiditeiten.

  Beleggingshorizon: > 15 jaar
  Fondskosten (TER): 0,65% per jaar over de waarde van het fonds.

  Rendementsoverzicht

  U belegt bij Interpolis binnen uw beleggingsverzekering. Niet alle fondsen zijn voor alle beleggingsverzekeringen beschikbaar. Wilt u weten welke fondsen u kunt selecteren bij uw beleggingsproduct? Bekijk dan de beschikbare fondsen.

   

  Hebt u vragen over uw verzekering of wilt u met uw tegoed of premie naar andere fondsen? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur.

   

  Achmea fondsen

  U belegt via uw Interpolis beleggingsverzekering in fondsen van Achmea. Bent u benieuwd hoe de fondsen presenteren? Bekijk dan de actuele koers en meer informatie over deze fondsen.

   

  Robeco fondsen
  U belegt via uw Interpolis beleggingsverzekering in fondsen bij Robeco. Bent u benieuwd hoe de fondsen presteren? Bekijk dan de actuele koersen en meer informatie over de Robecofondsen.

   

  De lopende kosten (TER) van Robeco kunnen jaarlijks wijzigen. U vindt de kosten in het rendementsoverzicht. De in dit overzicht getoonde rendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar van de Robecofondsen die Interpolis voert. Deze rendementen worden maandelijks bijgewerkt.

   

  Variabele renterekening

  Dit is een rekening waarop de volgende variabele rente wordt vergoed:

  • Vanaf 26-11-2019: 0,01%
  • Vanaf 20-08-2018: 0,03%
  • Vanaf 12-10-2017: 0,05%
  • Vanaf 10-08-2017: 0,10%
  Lopende kosten (TER)
  Het beheren van de beleggingsfondsen brengt kosten met zich mee. Deze beleggingskosten zijn verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Hoe hoger de beleggingskosten, hoe lager de vastgestelde koers. De beheerkosten worden in mindering gebracht op het rendement. Als er bijvoorbeeld een rendement gehaald wordt van 10,8% en de lopende kosten zijn 0,9% dan wordt het rendement 9,9%. De koers stijgt niet met 10,8% maar met 9,9%. Interpolis brengt verder géén aan- of verkoopkosten in rekening.

  Risico's en kansen

  Hoeveel uw beleggings­verzekering opbrengt, is afhankelijk van de behaalde beleggingsresultaten. De resultaten op beleggingen fluctueren. Als de beurs zich ontwikkelt volgens de verwachtingslijnen die in de offerte zijn aangegeven en de verzekering in de tussentijd niet wordt aangepast, dan zal op de einddatum het van te voren berekende kapitaal beschikbaar komen.

   

  Resultaten kunnen hoger zijn dan in het verleden, maar ook lager. Ze kunnen zelfs negatief zijn, zodat u het risico loopt dat u minder ontvangt dan u hebt ingelegd. De waardeontwikkeling is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. In het meest ongunstige geval kan het zijn dat:

  • er weinig of geen inkomsten zijn;
  • uw inleg deels of geheel verloren gaat;
  • aan het eind van de looptijd de waarde van de uitkering minder is dan u verwacht.

  Daarnaast kunnen wijzigingen in de fiscale wetgeving van invloed zijn op de resultaten van uw verzekering. Daar tegenover staat natuurlijk de kans dat de beleggingsresultaten positief uitpakken. Er is zelfs een kans dat het resultaat nog beter uitpakt en u meer overhoudt dan van te voren verwacht. Dit alles is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta-, en goederenmarkten.

  Oude beleggingsverzekeringen

  Interpolis heeft de volgende beleggings­verzekeringen verkocht. Deze vallen onder de Achmea Regeling Beleggingsverzekeringen.

  • Beleggingspolis van de 7 (BP7)
  • Combinatie Levens­Verzekering - Beleggings­verzekering
  • (Cumulent) Belastingvrij Kapitaal Plan (voormalige RoZeker verzekering)
  • Cumulent Lijfrente
  • Cumulent Pensioen
  • Cumulent Spaarloon Plan
  • Cumulent Totaal Plan
  • Flexibele Beleggings­Verzekering
  • Groeiplan
  • Klikkoopsom
  • KoopSommen Verzekering - Beleggings­verzekering
  • Koopsomrekening
  • Lijfrenteplan (voormalige RoZeker verzekering)
  • Lijfrenteflexplan (voormalige RoZeker verzekering)
  • Nu & Later
  • OpMaat Verzekering
  • Pensioen Beleggingsplan
  • Persoonlijk Ondernemers Pensioen
  • Portefeuilleplan (voormalige RoZeker verzekering)
  • Quadrent Koopsom
  • Quadrent Lijfrente
  • Quadrent Plan
  • Spaar Beleggingsplan
  • SpaarCombinatie
  • Switch­verzekering
  • Toekomstplanner - Beleggings­verzekering
  • TopSom Beleggingspolis
  • Zicht op Verzekeren- Beleggings­verzekering
  Wat houdt de Achmea-regeling beleggingsverzekeringen in?

  Achmea, waar Interpolis deel van uitmaakt, heeft een regeling getroffen voor beleggings­verzekeringen. In onze regeling hebben we met alle betrokken consumentenorganisaties afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggings­verzekeringen. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van uw verzekering.


  Aan de hand van deze percentages berekenen we of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Zijn er over de hele looptijd meer kosten gerekend dan we in onze regeling hebben afgesproken? Dan krijgt u een vergoeding. Bij lopende verzekeringen kijken we niet alleen naar de gemaakte kosten in het verleden. Maar we kijken ook naar de verwachte kosten tot het einde van de looptijd.

  Kom ik in aanmerking voor de Achmea-regeling beleggingsverzekeringen?

  U komt in aanmerking voor de Achmea-­regeling als u een of meer lopende of beëindigde particuliere beleggings­verzekeringen heeft bij Interpolis, Cumulent, RoZeker, Sterpolis, Beon of Van Spaendonck, die zijn gesloten vóór 1 januari 2008.


  Welke producten onder de regeling vallen vindt u hierboven. Ook beëindigde verzekeringen vallen onder de regeling, als ze voor 1 januari 2008 zijn afgesloten en minimaal 5 jaar hebben gelopen. Als u bij het sluiten van de verzekering heeft afgesproken dat de verzekering korter dan 5 jaar zou lopen of als de verzekering door overlijden van de verzekerde binnen 5 jaar is beëindigd, geldt de regeling ook.


  Is uw beleggings­verzekering vóór 1 januari 2008 beëindigd? Meld uw verzekering dan aan. Dan kunnen we ook voor die verzekering berekenen of de kosten binnen het vastgestelde maximum blijven.

  Kom ik in aanmerking voor een vergoeding volgens de Achmea-regeling beleggingsverzekeringen?

  We sturen onze klanten een persoonlijke berekening. Daarin staat of u een vergoeding krijgt. En zo ja hoe hoog deze is. Ook als u geen vergoeding ontvangt, sturen we u een persoonlijke berekening. Als u recht heeft op een vergoeding, dan verwerken we de vergoedingen meteen na de berekeningen.


  Loopt uw beleggings­verzekering nog? Dan voegen we uw eventuele vergoeding toe aan de waarde van uw verzekering. Hierdoor ontwikkelt de vergoeding direct mee in uw verzekering. Is de beleggings­verzekering al beëindigd? Dan maken we de vergoeding over op uw bankrekening. Alle informatie over de Achmea-­regeling vindt u op de speciale website beleggingsverzekeringen.interpolis.nl.