Beleggingsbeleid

Achmea belegt de verzekeringspremies die klanten aan haar betalen. 

Wij komen met de beleggingsopbrengsten de financiële verplichtingen voor onze klanten na. We beleggen ons vermogen en dat van onze klanten op een maatschappelijk verantwoorde manier: met respect voor mensen en de leefomgeving. Dat doen wij vanuit onze visie: Duurzaam Samen Leven. Deze visie bepaalt ook hoe we omgaan met beleggingen.

Interpolis is een merk van Achmea. Achmea biedt via haar verzekeringsbedrijven waaronder Achmea Pensioen & Levensverzekeringen N.V. onder de merknaam Interpolis verzekeringen aan.​

De beleggingen van Achmea zitten in 2 portefeuilles. 

A. Beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea.

Bij de beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea, is Achmea verantwoordelijk voor de beleggingen. Je hebt als klant geen beleggingskeuze. Wij zorgen bij deze beleggingen voor een optimale verhouding tussen rendement en risico. Wij investeren hiervoor in diverse beleggingscategorieën. Voor deze beleggingsportefeuille geldt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggings-beleid (MVB-beleid) van Achmea.

De beleggingen bestaan vooral uit vastrentende waarden: staatsobligaties, bedrijfsobligaties (= investment grade credits), hypotheken en andere vastrentende waarden. Wij beleggen daarnaast in aandelen, vastgoedinvesteringen en alternatieve beleggingen. Je ziet in de tabel hieronder een overzicht van de beleggingen voor rekening en risico van Achmea per eind 2023.

 

Beleggingscategorie in %
Vastrentende waarden  84% 
Derivaten 5% 
Aandelen  4% 
Vastgoed  4%
Alternatieve beleggingen 3%
Totaal 100% 

Vastrentende waarden
Vastrentende waarden zijn staatsobligaties, investment grade credits en hypotheken. Wij beleggen vooral in staatsobligaties in EMU-landen (EU-landen die de euro voeren) met een AAA-rating (de hoogste waardering voor kredietwaardigheid), zoals Nederland en Duitsland. We beleggen ook in obligaties in opkomende markten. En in niet-beursgenoteerde leningen met een onderpand aan bedrijven met een lagere kredietwaardigheid in volwassen markten.
Derivaten

Derivaten zijn opties, futures, swaps en forwards. Wij gebruiken derivaten om risico's te verkleinen van toekomstige waardeontwikkelingen.

Aandelen
De aandelen waarin wij beleggen zijn gespreid in een wereldwijde portefeuille.
Vastgoed
Het vastgoed waarin wij beleggen is gespreid over woningen, winkels en kantoren. De vastgoedinvesteringen zijn vooral in Nederland.
Alternatieve beleggingen
We beleggen op beperkte schaal in alternatieve beleggingen. Het gaat bijvoorbeeld om private equity (beleggingen in niet-beursgenoteerde aandelen), infrastructuur (tolwegen, tolbruggen, elektriciteitsopwekking et cetera), hedgefondsen en grondstoffen.

Toezicht en beheer:

Binnen onze organisatie voeren meerdere bedrijfsonderdelen beleggingsactiviteiten uit voor Achmea en voor onze (institutionele) klanten. De divisie Financiën van Achmea coördineert de beleggingen van Achmea. Binnen de divisie stelt Balansmanagement (BSM) ieder jaar een beleggingsplan op. Het beleggingsplan leidt tot beleggingsmandaten voor de vermogensbeheerders.

Wij beleggen het vermogen van onze klanten voor een groot deel via Achmea’s eigen vermogensbeheerder: Achmea Investment Management (AIM). BSM houdt toezicht op AIM. Wij beleggen ook vermogen via externe vermogensbeheerders. Achmea Investment Management stuurt en controleert de externe vermogensbeheerders.

Het Asset & Liability Comité van Achmea en de Raad van Bestuur keuren het beleggingsbeleid goed. Group Risk Management houdt in de gaten of de beleggings(markt)risico’s volgens de gemaakte afspraken worden beheerd.

MVB-beleid Achmea:

We beleggen op een maatschappelijk verantwoorde manier met respect voor de wereld om ons heen en voor toekomstige generaties. Wij houden rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. Wij geloven dat we hierdoor op de lange termijn meer waarde creëren voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Wij vinden in ons MVB-beleid 5 kernthema’s extra belangrijk: Mensenrechten, Arbeidsnormen, Gezondheid, Natuur & Milieu, en Klimaat.

Achmea houdt in haar MVB-beleid rekening met duurzaamheidsrisico’s. 

Een duurzaamheidsrisico is een risico dat een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied (ESG-criteria) voorkomt. En daarmee een negatief effect heeft op de waarde van de belegging. Wij vinden het belangrijk dat deze ESG-criteria onderdeel zijn van ons beleggingsproces.

De door Achmea aangestelde vermogensbeheerder houdt bij het beheer van de beleggingen rekening met duurzaamheidsrisico’s. Is het nodig en mogelijk om duurzaamheidsrisico’s te verminderen? Dan maakt Achmea gebruik van ESG- beleidsinstrumenten. Een voorbeeld hiervan is dat Achmea besluit niet meer in bedrijven en/of landen te beleggen. Wij maken gebruik van ESG-data van derden.

 


Achmea belegt niet in bedrijven waar zij niet achter de bedrijfsactiviteiten staat.

Achmea belegt niet in:

  • ondernemingen die controversiële wapens produceren; 
  • ondernemingen die met hun gedrag structureel de normen van de VN Global Compact, OESO-richtlijnen en de VN Guiding Principles on Business and Human Rights schenden. Denk aan mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie;
  • producenten van tabaksproducten; 
  • producenten van de meest vervuilende fossiele brandstoffen zoals kolen, teerzand, schalie olie en -gas en Arctische olie en -gas (waar sprake is van een hoge blootstelling, zie ook MVB-beleid);
Wij beleggen ook niet in staatsobligaties/staatsbedrijven van landen die vallen onder het sanctiebeleid van de Nederlandse overheid (sanctiewet 1977). Of landen die slecht scoren op criteria als mensenrechten, arbeidsnormen en corruptie.
Achmea rapporteert over haar beleggingsbeleid in de MVB-rapportages.

In de MVB-rapportages staat of de beleggingen ecologische of sociale kenmerken hebben of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. Wij beoordelen in 2022 aan hoeveel duurzaamheidskenmerken is voldaan. De resultaten hiervan staan in het jaarverslag over 2022. Wij publiceren dit jaarverslag in 2023. Zowel de MVB-rapportages als het jaarverslag staan op de website van Achmea.

Heeft Achmea niet de directe en volledige zeggenschap over de beleggingen, zoals bijvoorbeeld bij fondsbeleggingen? Dan geldt het volgende: 

  • Achmea selecteert vermogensbeheerders mede op basis van hun MVB-beleid. Hierbij geldt het MVB-beleid van Achmea als kaderstellend. 
  • Waar het MVB-beleid van geselecteerde vermogensbeheerders afwijkt van Achmea’s MVB-beleid stimuleert Achmea de betreffende vermogensbeheerder om tot aansluiting te komen.

Bekijk het volledige Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Achmea.  

B. Beleggingen voor rekening en risico van klanten.

Bij de beleggingen voor rekening en risico van klanten, maak je zelf beleggingskeuzes. Je draagt daarvoor ook de risico's. Achmea Investment Management (AIM) en Robeco zijn de vermogensbeheerders van deze portefeuille. De portefeuille bestaat uit Achmeafondsen van AIM en beleggingsfondsen van Robeco. Voor de Achmeafondsen geldt het MVB-beleid van Achmea Investment Management. Je leest daar meer over in het Maatschappelijk Verantwoord Beleggings-beleid (MVB-beleid) van Achmea. Voor de beleggingsfondsen van Robeco geldt het MVB-beleid van Robeco. Je vindt hier meer over op de website van Robeco.