Jaaroverzicht 2022 Verzekerdenraad

Interpolis werkt als zorgverzekeraar binnen Achmea samen met andere merken, zoals Zilveren Kruis, FBTO en De christelijke zorgverzekeraar. Gezamenlijk voeren zij een Verzekerdenraad. De Verzekerdenraad bestaat uit 15 tot 20 leden. Zij vormen een goede afspiegeling van al onze verzekerden. In gesprek met de directie denkt de Verzekerdenraad mee over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over het zorginkoopbeleid, veranderingen in de producten, de inzet van online gezondheidszorg en de afhandeling van klachten. Interpolis wordt door 2 klanten vertegenwoordigd in de Verzekerdenraad.

Als Verzekerdenraad kijken we terug op een mooi productief jaar. In de 1e helft van het jaar werd het gesprek met de directie nog wel beheerst door corona. Halverwege het jaar kwam het thema wat meer op de achtergrond. Maar ook toen zijn wij goed geïnformeerd over de impact van het coronavirus op de zorg. En op de Achmea zorgverzekeraars en over de afspraken die met zorgaanbieders werden gemaakt. Denk aan uitgestelde zorg en inhaalzorg. Net als vorig jaar brachten wij ons advies hierover uit. We merken dat wij al een beetje gewend zijn aan het werkproces. De onderlinge uitwisseling tussen de leden en de inbreng van de leden bij de opstelling van het advies zijn heel waardevol, zeker ook voor de directie.

In het nieuwe jaar hopen wij onze rol als klankbord verder vorm en inhoud te mogen geven. En het zou mooi zijn als wij nog wat meer gevoed worden door de verzekerden die wij vertegenwoordigen.

Onze activiteiten in 2022.

In het jaar 2022 zijn er 7 vergaderingen van de Verzekerdenraad geweest. Op 1 na allemaal in aanwezigheid van de directie van Zilveren Kruis, zodat rechtstreeks overleg gevoerd kon worden. Bij de start van elke vergadering worden wij door directie goed bijgepraat over de actualiteiten, en kunnen wij zelf ook zaken voorleggen aan de directie. Eenmaal was de raad onderling bijeen om het eigen functioneren te bespreken.

Advies over zorginkoopbeleid.

In het begin van 2022 werd de procedure omtrent het zorginkoopadvies 2022 geëvalueerd, dat in 2021 is uitgebracht. Aansluitend volgde de adviesprocedure over het zorginkoopbeleid van 2023 op basis van de speerpunten van Zilveren Kruis. Het advies wordt altijd een jaar van tevoren gegeven, omdat het zorginkoopbeleid altijd uiterlijk op 1 april moet worden gepubliceerd voor het jaar daarna. Dan weten de zorgaanbieders op tijd waar zij voor het volgende jaar aan toe zijn. De speerpunten voor 2023 zijn Medisch Specialistische Zorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Extramurale Farmacie, Preventie en Digitale Zorg. De raad staat positief tegenover de digitaliseringsinitiatieven op voorwaarde dat er mogelijkheden blijven bestaan voor verzekerden die een meer fysiek consult wensen.

Zoals het nu gaat, was de Verzekerdenraad tevreden over het hele zorginkoopproces. Het advies van de Verzekerdenraad wordt voorbereid door een hiervoor ingestelde commissie. We zien daadwerkelijk stukken van ons advies terug in de uitwerking van het inkoopbeleid. De vergaderingen over het inkoopbeleid vinden gezamenlijk plaats met de Verzekerdenraad van de Friesland. Deze zorgverzekeraar is ook onderdeel van Achmea, maar heeft een eigen Verzekerdenraad. Ook dat samen optrekken is positief beoordeeld.

In de volgende vergaderingen is steeds aandacht geweest voor de speerpunten op de verschillende beleidsterreinen. Waarbij de raad de volgende waarden als toetsing gebruikt: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Productwijzigingen en het Zorgkantoor.

Aandacht werd gegeven aan de productwijzigingen voor het volgende jaar. Ieder jaar krijgt de raad een presentatie over uitgangspunten en veranderingen op dit terrein. Ook is er jaarlijks een bijeenkomst gewijd aan het werk van het Zorgkantoor en de ontwikkelingen op het gebied van de Wlz (Wet langdurige zorg). Ook de activiteiten van het Zorgkantoor van Zilveren Kruis vallen onder het aandachtsgebied van de Verzekerdenraad.

Themabijeenkomst huisartsenzorg en GGZ.

Een jaarlijkse themabijeenkomst - ook samen met de Verzekerdenraad van de Friesland - was gewijd aan de huisartsenzorg en de GGZ. Ook werd aan de leden inzicht gegeven in het Integraal Zorgakkoord, de overeenkomst die door (bijna) alle zorgpartijen is ondertekend en voor een blijvende uitvoerbaarheid van ons zorgstelsel dient te zorgen.

Hulp bij zoeken naar een zorgaanbieder.

Tenslotte zijn de wachtlijsten, de rol van de afdeling Zorgbemiddeling en de Zorgzoeker aan de orde gekomen. De Zorgzoeker is een digitaal hulpmiddel voor verzekerden bij het zoeken naar de zorgaanbieder die het beste bij hun situatie past. Het komende jaar wordt deze tool verbeterd. Wij hebben hiervoor suggesties en advies gegeven. De wachtlijstproblematiek wordt hierdoor niet meteen opgelost, maar Zorgbemiddeling en de Zorgzoeker kunnen wel degelijk helpen. De wachttijd voor bijvoorbeeld een operatie kan korter zijn als een verzekerde bereid is om te reizen en door gebruik te maken van een andere zorgaanbieder. Zorgbemiddeling kan een verzekerde hier goed over adviseren.

Communicatie en klantsignalen.

Ieder jaar evalueren wij hoe wij als Verzekerdenraad functioneren. Zo ook dit jaar. Een belangrijk aandachtspunt blijft communicatie, de onderlinge communicatie maar vooral ook de communicatie naar buiten toe. Hoe informeren wij verzekerden en hoe kunnen wij voor onszelf een mening vormen, rekening houdend met onze achterban?

De aandachtspunten in de communicatie tussen klant en de Achmea zorgverzekeraars worden zichtbaar gemaakt in de kwartaalrapportage over klachten en andere klantsignalen. Aan het begin van elk kwartaal ontvangt de raad deze rapportage. Zo kunnen wij ook meekijken naar de onderwerpen waarover het meest gepraat wordt tussen de verzekerden en de verzekeraar, en waar de meeste vragen over binnenkomen.

Vacatures Verzekerdenraad vervuld en masterclasses gevolgd.

Naast de Communicatie Commissie en de Commissie Inkoopadvies bestaat er een Commissie Werving en Selectie. Deze laatste hoefde in 2022 niet bijeen te komen. Er waren 2 vacatures, maar die konden worden vervuld in collegiaal overleg met Interpolis. Dat op dat moment niet in de raad vertegenwoordigd was.

De mogelijkheid om de eigen kennis te vergroten werd in 2022 weer geboden door de masterclasses van de branchevereniging ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Deze opleidingen waren - ook vanwege corona - enige tijd niet beschikbaar, maar zijn gelukkig (deelnemers zijn enthousiast) weer opgestart.