Dit verandert er in 2023 voor huurder en huiseigenaar

Een nieuw jaar gaat gepaard met nieuwe regels en tarieven op woongebied. Van verlaagde hypotheekrenteaftrek tot afschaffing van de belasting op zonnepanelen. En van een huurverlaging voor lage inkomens tot verhoogde overdrachtsbelasting voor beleggers. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rij. Sommige gaan per 1 januari in, andere later in het jaar.*

De wijzigingen verschillen per situatie. Daarom hebben we ze in categorieën ondergebracht. Zo zie je in 1 oogopslag wat voor jou van toepassing is.

Veranderingen voor huurders

Huurverlaging lage inkomens
Mensen die door de stijgende kosten het meest in de knel komen, mogen op extra steun van de overheid rekenen. Het kabinet verlicht de woonlasten voor die groep via een huurverlaging van gemiddeld € 57,- per maand. De tegemoetkoming geldt voor huurders van een corporatiewoning met een inkomen tot 120% van het zogenoemde minimum-inkomensijkpunt. De regeling gaat per 1 juli in.

De jaarlijkse inkomensgrenzen om aanspraak op de huurverlaging te maken zijn:

  • eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 23.250,-
  • meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 30.270,-
  • eenpersoonshuishoudens vanaf de AOW-leeftijd: € 24.600,-
  • meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 32.730,-

Huurtoeslagverhoging door lagere eigen bijdrage
Door een lagere eigen bijdrage ontvangen huurders per 1 januari maandelijks zo'n € 17,- extra huurtoeslag. En dan is er nog de verhoging van het wettelijk minimumloon. Die zorgt bij een deel van de ontvangers voor een verdere stijging van het toeslagbedrag.

Ontvang je momenteel al huurtoeslag? Bekijk in Mijn toeslagen op welke aangepaste bijdrage je kunt rekenen. Krijg je nog geen huurtoeslag? Maak een proefberekening om te zien of je hier alsnog voor in aanmerking komt.

Veranderingen voor huiseigenaren

Extra geld beschikbaar voor Nationaal Isolatieprogramma
Slecht geïsoleerde koop- en huurwoningen in Nederland aanpakken en kwetsbare huishoudens ondersteunen. Dáár draait het vorig jaar geïntroduceerde Nationaal Isolatieprogramma om. De overheid stelde bij de start 4 miljard euro beschikbaar, tot en met 2030. En ze voegt hier nu nog eens 300 miljoen euro aan toe, om zo het programma te versnellen. Want door goede isolatie van woningen kan veel op stookkosten worden bespaard. Dat is met de huidige energieprijzen geen overbodige luxe.

Verhoging ISDE-budget voor verduurzaming woning
De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor woningeigenaren werd in 2016 in het leven geroepen. Dit om aansluiting op het warmtenet, het treffen van isolatiemaatregelen en de aanschaf van zonneboilers en (hybride) warmtepompen betaalbaar te maken. De ISDE-regeling wordt niet alleen voortgezet, het bedrag wordt aangevuld. Met 97 miljoen euro extra komt de totale subsidiepot op 325 miljoen euro uit. Ook het komende kalenderjaar kunnen huiseigenaren weer rekenen op een financiële ondersteuning voor de verduurzaming van hun woning. 

Woningbezitters kunnen tot en met 2030 aanspraak maken op de ISDE-regeling. Maar wees er op tijd bij, want op is op. 

Versoepeling voorwaarden ISDE-subsidie
Heb je isolatieplannen? Door een wijziging in de voorwaarden van de ISDE-regeling kun je voor 1 isolatiemaatregel subsidie aanvragen. Eerder werd de tegemoetkoming enkel bij 2 isolatiemaatregelen uitgekeerd. Of bij 1 in combinatie met de plaatsing van een zonneboiler of warmtepomp, of een aansluiting op het warmtenet.

Voerde je op of na 2 april 2022 1 isolatiemaatregel door? Dan maak je met terugwerkende kracht aanspraak op de regeling. In dat geval krijg je tot 15% van de kosten vergoed.

Nieuwe subsidieregeling voor Verenigingen van Eigenaars
Per 1 januari vervangt de Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars (SVVE) de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). De maatregel is uitsluitend bedoeld voor (gemengde) Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties die hun gebouw of gebouwen willen verduurzamen. En is in het leven geroepen om de subsidieaanvragen voor deze groep te vereenvoudigen. 

De SVVE-regeling bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Subsidies voor advisering op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, aansluiting op een warmtenet en het plaatsen van oplaadpunten.
  2. Subsidies voor investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen, een centrale aansluiting op een warmtenet en duurzame warmtetechnieken zoals een warmtepomp.


Btw-nultarief voor zonnepanelen
Wil je thuis energie opwekken? Goed nieuws. Het huidige btw-tarief op de aanschaf en installatie van zonnepanelen vervalt om het gebruik ervan te stimuleren. Het zogenoemde btw-nultarief gaat gelden voor zowel losse als de in het dak opgenomen exemplaren. 

Afbouw hypotheekrenteaftrek zet verder door
Hypotheekrenteaftrek; deze financiële vergoeding werd 130 jaar geleden ingevoerd om huiseigenaren in hun woonlasten tegemoet te komen. Maar in de loop der jaren is de aftrek door allerlei maatregelen beperkt en verlaagd. Zo neemt het fiscale voordeel sinds 2020 jaarlijks met 3% af voor mensen met een jaarinkomen hoger dan € 69.398,-. Ook in 2023 zet de dalende lijn door. Naar de maximale hypotheekrenteaftrek van 37,05%.

Belastingdruk energierekening stijgt
Een deel van de gas- en stroomprijs die je betaalt, bestaat uit belasting. De overheid wil daarmee stimuleren dat je minder energie verbruikt. Omdat een gedeelte van het verbruik als basisbehoefte wordt gezien en je hierover geen belasting hoeft te betalen, is er de ‘vermindering energiebelasting’. Een soort  korting vanuit de overheid die op je energierekening verrekend wordt. Ook in 2023 ontvang je deze korting. Al gaat het om een lager bedrag dan voorheen; € 597,- in plaats van € 825,-. Daarnaast gaat het oude btw-tarief voor energie weer gelden. In verband met de hoge energieprijzen was dat tarief gedurende het laatste halfjaar van 2022 tijdelijk van 21% naar 9% verlaagd. 

De belastingdruk neemt weer toe om zo het energieprijsplafond mogelijk te maken. En de energierekening voor alle huishoudens in ons land daarmee betaalbaar te houden. Bij invoering van het plafond is er een limietprijs voor gas en stroom ingesteld. Wanneer de prijs in werkelijkheid hoger ligt, neemt de overheid het verschil in kosten voor haar rekening.

Eigenwoningforfait daalt
Al sinds 2018 wordt er gesleuteld aan het eigenwoningforfait; het bedrag dat huiseigenaren voor de inkomstenbelasting bij hun inkomen moeten optellen. Ook komend jaar is dit weer het geval. Zo zakt het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 van 0,45% naar 0,35%. Voor huizen vanaf € 1.200.000 blijft het percentage van 2,35% gelijk.

Afbouw aftrekpost Wet Hillen zet door
Heb je geen of een kleine hypotheekschuld? Dan is het eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten. In dat geval heb je volgens de Wet Hillen recht op een extra aftrekpost ter hoogte van het verschil. Maar sinds 2019 wordt deze aftrek verminderd; 30 jaar lang wordt hij jaarlijks 3,33% kleiner. Voor het kalenderjaar 2023 geldt dat nog 83,34% van het positieve verschil aftrekbaar is. In 2048 vervalt de aftrek in z’n geheel.

Veranderingen bij aankoop woning

Schenkvrijstelling daalt
Wil jij je (klein)kind of een ander familielid financieel ondersteunen bij de aankoop van een woning? Dan is het belangrijk rekening te houden met het naderende einde van de zogeheten jubelton. Per 1 januari verlaagt de overheid het eenmalig belastingvrij schenkbare bedrag van € 106.671,- naar € 28.947,-. En vanaf 2024 is deze regeling zelfs helemaal afgeschaft. Door de stijgende huizenprijzen in de afgelopen jaren kwam er veel kritiek op de vrijstelling. Want (klein)kinderen van rijke (groot)ouders kunnen door een verkregen schenking veel meer voor een huis betalen dan starters zonder vermogende familie. 

Goed om te weten: het geld van de jubelton moet binnen 2 jaar gebruikt worden voor de aankoop van een woning. Wordt er geen huis aangekocht? Dan kan de schenking belastingvrij worden teruggestort naar de oorspronkelijke eigenaar. 

Verhoogde overdrachtsbelasting voor beleggers
Om de koopwoningmarkt voor starters en doorstromers een impuls te geven, verhoogt het kabinet de overdrachtsbelasting. Niet voor iedereen, maar alleen voor rechtspersonen en particuliere beleggers; kopers die het huis niet zelf gaan bewonen. De belasting stijgt daarbij naar 10,4%. Let wel: dit verhoogde belastingtarief gaat ook op voor de latere verkrijging van een tuin, schuur of garagebox.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting voor duurdere woning
Sinds 2021 kunnen starters tussen de 18 en 35 jaar een vrijstelling krijgen voor de overdrachtsbelasting op de aankoop van hun eerste woning. De woningwaardegrens voor de vrijstelling stond ingesteld op € 400.000,-. Per 1 januari wordt dit € 440.000,-. 

Hypotheeknormen veranderen 
Het Nibud bepaalt de hypotheeknormen, en wijzigt deze in 2023 op 2 punten: 

  1. De meeste huishoudens kunnen iets meer lenen voor de aanschaf van een woning, rekening houdend met de verwachte loonstijgingen en de gelijkblijvende rente. Zonder loonstijging daalt de maximale leenruimte voor alle huishoudens. 
  2. Voor tweeverdieners telt bij bepaling van de maximale hypotheek het tweede inkomen volledig mee. Voorheen telde 90% van dit inkomen mee.

NHG-grens omhoog
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) – het vangnet als je vanwege werkloosheid, een scheiding of het overlijden van je partner je hypotheek niet meer kunt betalen – is inhoudelijk veranderd. In 2022 kwam je in aanmerking als je een woning van maximaal € 355.000,- kocht. Die grens is opgehoogd naar € 405.000,-. En heb je energiebesparende maatregelen meegefinancierd? Dan is dat bedrag zelfs nog hoger; € 429.300,- om precies te zijn. 

Invoering biedlogboek bij aankoop woning
Per 1 januari 2023 zijn makelaars die aangesloten zijn bij makelaarsorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro verplicht om bij te houden wie, wat en wanneer op een woning geboden heeft. (Ver)kopers en andere bieders kunnen dit overzicht achteraf inzien. Door de genoemde gegevens te loggen, wordt het aan- en verkoopproces transparanter gemaakt.

Veranderingen voor verhuurders

Verhuurders zwaarder belast
Woningen die verhuurd worden, mogen bij de inkomstenbelasting voor een lagere waarde dan de WOZ-waarde opgegeven worden. Deze afwaardering wordt de 'leegwaarderatio' genoemd. In 1e instantie zou die volledig afgeschaft worden, maar het kabinet is hierop teruggekomen. Omdat woningen in verhuurde staat anders fiscaal hetzelfde behandeld zouden worden als woningen die leegstaan. Dit terwijl een verhuurde woning meestal een stuk minder waard is dan een huis in onverhuurde staat. Er is dan ook besloten om de afwaardering niet af te schaffen, maar aan te passen. Dit betekent dat de leegwaarderatio op 1 januari van 67% van de WOZ-waarde van een verhuurde woning naar 95% stijgt. Verhuur je een woning? Dan word je in 2023 dus zwaarder belast in de inkomstenbelasting.
*Aan informatie op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. De toekomstige veranderingen wijken in werkelijkheid mogelijk af.